Vpis v poklicno-tehniško izobraževanje

V četrtek, 18. 6. 2020, smo po pošti poslali vsem prijavljenim kandidatom obvestilo s prilogami. V obvestilu je navedeno, katero dokumentacijo in na kakšen način nam morajo kandidati posredovati. Kandidati boste v začetku julija po pošti obveščeni o sprejemu oz. nesprejemu. Podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.

ŠTEVILO PRIJAVLJENI:

  • TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI): 23 prijav (28 razpisanih mest)
  • ELEKTROTEHNIK (PTI): 28 prijav (28 razpisanih mest)

OBVESTILA:

UČBENIŠKI SKLAD:

MALICA:

SPLOŠNO

Poklicno-tehniški program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

VPISNI POGOJI

Pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključen ustrezni poklicni program vključno z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ustrezne smeri. Računalnikarji in elektrikarji se lahko med drugim vpišejo v PTI program Tehnik računalništva in Elektrotehnik.

MIZŠ je na svoji spletni strani objavilo Razpis za vpis. V razpisu so objavljeni programi razpisani po šolah in pogoji za vpis v posamezne programe. SERŠu je MIZŠ razpisalo PTI Tehnik računalništva in Elektrotehnik.

PRIJAVA

Najkasneje do 18. 5. 2020 morajo dijaki oddati izpolnjeno Prijavo za vpis v začetni letnik. Prijavo pošljejo oz. oddajo na šoli, kamor se prijavljajo.

OMEJITEV VPISA

V primeru omejitve vpisa se prijavljene kandidate izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz SLO, MAT in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku – največje število možnih točk je 45 in
  • učnim uspehom iz SLO, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu – največje število možnih točk je 15.

Skupaj lahko tako dijak zbere največ 60 točk.

ROKOVNIK ZA VPIS

KDAJ? KAJ?
14. in 15. 2. 2020 Informativni dan
do 18. 5. 2020 Prijavljanje za vpis
25. 5. 2020 Objava stanja prijav na internetu
do 8. 6. 2020 Morebitni prenos prijav za vpis
do 26. 6. 2020 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa
do 8. 7. 2020 Vpis (točen datum določi šola)
do 31. 8. 2020 Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

ODLOČBA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI

Za izobraževanje v poklicno-tehniškem programu potrebuje dijak novo odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši morajo na Zavodu RS za šolstvu vložiti zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, ki jo najdejo na spletni strani Zavoda RŠ za Šolstvo oz. tukaj https://www.zrss.si/gradiva/obrazci-poupp/

Obvezna priloga zahtevku je strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila), poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku in zapisnik opravljenega razgovora z otrokom. Poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda in zapisnik napiše šola. Dijaki oz. starši razrednika oz. šolsko svetovalno službo (Lara Jug, 02/234 19 31, lara.jug@sers.si) obvestijo o nameri nadaljevanja šolanja dijaka v PTI programu, da jim pripravi navedeno dokumentacijo.

Za dodatne informacije o vpisu v PTI program se obrnite na šolsko pedagoginja Majo Krajnc (02/234 19 12, maja.krajnc@sers.si).