Vpis v poklicno-tehniško izobraževanje

SPLOŠNO

Poklicno-tehniški program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

VPISNI POGOJI

Pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključen ustrezni poklicni program vključno z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ustrezne smeri. Računalnikarji in elektrikarji se lahko med drugim vpišejo v PTI program Tehnik računalništva in Elektrotehnik.

MIZŠ je objavilo Razpis za vpis (spletna stran MIZŠ). Na SERŠ-u se lahko dijaki prijavijo v programa Elektrotehnik in Tehnik računalništva.

PRIJAVA

Najkasneje do 17. 5. 2019 morajo dijaki oddati izpolnjeno Prijavo za vpis v začetni letnik. Prijavo pošljejo oz. oddajo na šoli, kamor se prijavljajo.

OMEJITEV VPISA

V primeru omejitve vpisa se prijavljene kandidate izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz SLO, MAT in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku – največje število možnih točk je 45 in
  • učnim uspehom iz SLO, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu – največje število možnih točk je 15.

Skupaj lahko tako dijak zbere največ 60 točk.

ROKOVNIK ZA VPIS

KDAJ? KAJ?
15. in 16. 2. 2019 Informativni dan
do 17. 5. 2019 Prijavljanje za vpis
24. 5. 2019 Objava stanja prijav na internetu
do 6. 6. 2019 Morebitni prenos prijav za vpis
do 27. 6. 2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa
do 8. 7. 2019 Vpis
do 31. 8. 2019 Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

ODLOČBA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI

Za izobraževanje v poklicno-tehniškem programu potrebuje dijak novo odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši morajo na Zavodu RS za šolstvu vložiti zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, ki jo najdejo na spletni strani Zavoda RŠ za Šolstvo oz. tukaj https://www.zrss.si/gradiva/obrazci-poupp/

Obvezna priloga zahtevku je strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila), poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku in zapisnik opravljenega razgovora z otrokom. Poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda in zapisnik napiše šola. Dijaki oz. starši razrednika oz. šolsko svetovalno službo (Lara Jug, 02/234 19 31, lara.jug@sers.si) obvestijo o nameri nadaljevanja šolanja dijaka v PTI programu, da jim pripravi navedeno dokumentacijo.

Za dodatne informacije o vpisu v PTI program se obrnite na šolsko pedagoginja Majo Krajnc (02/234 19 12, maja.krajnc@sers.si). Vse aktualne novice bodo objavljene na spletni strani šole: www.sers.si