Značilnosti program

Opisi sklopov izbirnih modulov

Elektrikar je 3-letni program, ki se zaključi za zaključnim izpitom. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa se vpiše v v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik ali tehnik računalništva. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo.

Vpisni pogoji:zaključena osnovna šola
Trajanje programa:3 leta (180 kreditnih točk)
Strokovni moduli:Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij:

- elektronike ali
- energetike.
PUD:Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov; po 3 tedne v prvem in drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.
Zaključek:Zaključni izpit opravlja dijak iz slovenščine in zaključnega dela.
Izobrazba:Dijak po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobi poklic elektrikar. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja:Dijak se lahko vpiše v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik ali tehnik računalništva. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.

Zloženka

Zaposlitvene možnosti

Zaposliš se lahko na področju:

  • izdelovanja, sestavljanja in opravljanja meritev na osnovnih električnih sklopih,
  • priklapljanja porabnikov, izvajanja zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah in opremi,
  • izdelovanja inštalacij, priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih omrežij in elektromotornih pogonov,
  • izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja elektronskih sklopov ter vgrajevanja senzorjev in merilnih pretvornikov.

Štipendija za deficitarne poklice

Dijaki 1. letnika programa elektrikar se lahko potegujejo za pridobitev štipendije za deficitarni poklic. Elektrikar je bil namreč v skladu z javnim razpisom opredeljen kot deficitarni poklic. Razpis si preberite tukaj.

Za osnovnošolce

Srednji poklicni program elektrikar traja 3 leta. Z opravljenim zaključnim izpitom si dijaki pridobijo srednjo poklicno izobrazbo. Pri tem programu je večji poudarek na praksi, saj imajo dijaki v času izobraževanja 24 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. S tem si pridobijo veliko delovnih izkušenj, se vključijo v delovni proces, s pridnim delom in znanjem pa lahko prepričajo delodajalca, da jih po končanem šolanju zaposli. Šolanje lahko nadaljujejo v poklicno-tehniškem programu, ki traja dve leti, na SERŠ-u izvajamo programa elektrotehnik in tehnik računalništva. Ker gre za deficitarni poklic, kar pomeni, da je na trgu dela večje povpraševanje, kot je razpoložljivega kadra, si lahko dijaki programa elektrikar pridobijo štipendijo za deficitarne poklice v višini približno 100 evrov na mesec.

Dijaki programa elektrikar se že v 1. letniku srečajo s sodobno opremljenimi učilnicami za praktični pouk. Vsako delovno mesto je opremljeno z različnimi napajalnimi viri, kjer dijaki usvojijo temeljna znanja in veščine s področja elektrotehnike, npr. spoznajo osnovne elektrotehniške elemente, vodnike in naprave ter se naučijo osnovnih zakonitosti električnega toka. Postali bodo mojstri v svojem poklicu elektrikarja, saj bodo pri delu videli in razumeli pojave ter uspešno reševali strokovno zahtevne naloge s področja elektrotehnike.

Na osnovi sodobne opreme, ki jo letno nadgrajujemo, izvajamo tudi predmete, ki jih v okviru odprtega kurikula oblikujemo na šoli. Dijaki pri teh predmetih pridobijo najnovejša znanja, povezana z najsodobnejšo tehnologijo.