Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del strokovnih in poklicnih programov, obvezne izbirne vsebine (OIV) pa gimnazijskega programa.

V zasnovi OIV in ID so ohranjene pozitivne izkušnje tako imenovanih dejavnosti kot kvalitetno dopolnilo teoretičnemu pouku, na novo pa vsebine kot samostojne predmete kot so zdravstvena vzgoja, podjetništvo, spoznavanje družbenega sistema ipd., pri tem pa je potrebno upoštevati interese in potrebe dijakov, čemur je prilagojen način izbiranja in izvajanja OIV in ID. 

Vsebine se izvajajo na dva načina:

  1. OBVEZNI PROGRAM načeloma dopušča strnjeno izvajanje, ne pa svobodne izbire in odprtost navzven. Programi se izvajajo na šoli na osnovi učnih načrtov oziroma predlogov aktivov, ki jih pripravi šola in so sestavni del vzgojno izobraževalnega programa. Izvaja jo učitelj z visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.
  2. PROSTA IZBIRA se izvajajo strnjeno, učenci jih izberejo iz ponudbe Kataloga Zavoda RS za šolstvo in šport in ponudbe šole. Izvajajo se lahko v šoli ali izven nje, izvajalci so lahko tudi zunanji ponudniki.

Seznam ID in OIV po programih in letnikih je objavljen v Letnem delovnem načrtu šole.