Zaključni izpit

Priporočila pred izvajanjem zaključnega izpita 

Ministrstvo za šolstvo, vzgojo in šport je pripravilo priporočila pred izvajanjem zaključnega izpita za 2. predmet Izdelek oziroma storitev in zagovor. Priporočila_Zaključni izpit-1.

ŠOLSKO LETO 2020/2021

DATUMI IZPITOV ZAKLJUČNEGA IZPITA 2020-21

KAJ JE ZAKLJUČNI IZPIT?

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti. Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh izpitov, slovenščine in izdelka/storitve z zagovorom. Prva izpitna enota je Slovenščina. Pri slovenščini opravljate pisni in ustni izpit. Kandidat, ki je v zaključnem 3. letniku slovenščino zaključil z oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

2. izpitna enota – Izdelek oziroma storitev in zagovor

2. izpitna enota je Izdelek oziroma storitev in zagovor, na katerega se pripravljate že v času pouka oziroma do izpitnega roka oziroma kot je določeno s Sklepom o odobritvi teme, ki ga prejmete, ko sta tema/naslov in mentor izbrana.

Kandidat si izbere mentorja in temo, ki jih mentorji predstavijo pri svojem predmetu. Skupaj z mentorjem izpolnite Vlogo za odobritev teme. Dogovorita način, kraj in datum opravljanja konzultacij, urejanja dokumentacije in drugo. Vlogo mentor odda tajnici ZI, ki pripravi Sklep o odobritvi in ga izroči kandidatu.

Kandidati izberejo mentorja za izpitno enoto, ki je praviloma učitelj ustreznega strokovnega predmeta v zaključnem letniku. Kandidati lahko izberejo mentorja in/ali naslov naloge učitelja ustreznega strokovnega predmeta, ki niso na seznamu, najkasneje do 31. 10. tekočega šolskega leta. (Pravilnik o ZI)

Kandidat pripravlja izdelek oziroma storitev in zagovor z ustrezno dokumentacijo praviloma v času pouka in pri predmetu Projektno delo. Razlog je oteženo delo in otežena komunikacija v času PUD-a. Z mentorjem dogovorita roke opravljanja določenih nalog, konzultacij in drugo, ki jih lahko pripišeta na Vlogo za odobritev 2.pdm.

Kandidati upoštevajo navodila za opravljanje zagovora izdelka oziroma storitve v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu in Šolskimi pravili o zaključnem izpitu.

Seznam mentorjev in teme/naslovov nalog

za 2. predmet Izdelek oziroma storitev in zagovor:

2020-21

Prijava k zaključnemu izpitu

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI z obrazcem “Prijava k zaključnemu izpitu”.
Za vsak izpitni rok se je potrebno prijaviti na novo, na primer, če  spomladanskem izpitnem roku ne opravite enega ali oba izpita, se za vsak naslednji izpitni rok morate prijaviti na novo. Naslov izdelka/storitve pa lahko ohranite.
K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita” (obrazci).
Pred opravljanjem zaključnega izpita v spomladanskem izpitnem roku lahko opravljate popravne izpite na izpitnem roku v maju.

Izpitni katalogi

Izpitni katalogi so vam v pomoč pri pripravi in izvedbi posameznih izpitnih enot zaključnega izpita.

Slovenščina

Izdelek oziroma storitev in zagovor – računalnikar

Izdelek oziroma storitev in zagovor -elektrikar

Obrazci:

Vse o zaključnem izpitu sledite na naslednjih povezavah:

Kontakt:
suzana.rehberger@sers.si 
Tajnica ZI
Suzana Rehberger, prof.