Malica

.

Aktualno

Prijava na brezplačen topli obrok v času izobraževanja na daljavo

V skladu z okrožnico z Ministrstva za šolstvo, šola zbira podatke o upravičenosti dijakov do toplega obroka. V času izobraževanja na daljavo topli obrok pripada upravičencem do 3. razreda otroškega dodatka oziroma 2. razreda državne štipendije. Za organizacijo in pripravo brezplačnega toplega bo poskrbela občina stalnega bivališča.

Dijaki, ki ste do obroka upravičeni in bi ga želeli koristiti, na e-naslov: lara.jug@sers.si ali preko klasične pošte posredujte izpolnjeno spodnjo prijavo, s katero soglašate, da šola podatke posreduje občini stalnega bivališča.

Prijava na prehrano – šolanje na daljavo

ORGANIZATORICA ŠOLSKE PREHRANE

Organizatorica šolske prehrane je Lara Jug. Dosegljiva je na naslednjih naslovih:

Lara Jug, tel. št.: 02 234 19 31, e-naslov: lara.jug@sers.si. Kabinet M2 na Gosposvetski 9 v času uradnih ur: v ponedeljek, 4. šolsko uro (med 9:30 in 10:15) in v četrtek, 5. šolsko uro (med 10:20 in 11:05).

JEDILNIK
ORGANIZACIJA

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrane ZŠolPre-1 (Ul. RS št.3, 2013), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ in Pravila šolske prehrane.

Šola ima za pripravo in razdeljevanje malic sklenjeno pogodbo s Skalina d. o. o..

Naši dijaki lahko dnevno izbirajo med šestimi različnimi obroki:

  • topla in hladna mesna malica,
  • topla in hladna vegetarijanska malica,
  • stalni topli in hladni meni.

Dijaki dobijo svoj obrok v dveh razdelilnicah šolske prehrane v prostorih šole na Smetanovi 6, kjer ga tudi zaužijejo. Dijaki pri uživanju obroka upoštevajo vsa higienska pravila in pravila lepega vedenja. Neupoštevanje teh pravil se šteje za lažjo kršitev šolskega reda.

Nadzor nad razdeljevanjem hrane v sami razdeljevalnici opravljajo delavci zunanjega izvajalca. Nadzor v jedilnicah opravljajo dežurni strokovni delavci.

Dijaki imajo čas za malico po urniku med 9.30 in 12.00.

Rezultati ankete zadovoljstva s šolsko prehrano 2019-20

Rezultate ankete zadovoljstva dijakov s šolsko malico lahko najdete na tej povezavi.

PRIJAVA ODJAVA

Na subvencionirano prehrano se dijaki prijavijo s prijavnico, ki jo oddajo organizatorju prehrane, razredniku ali v tajništvo šole.

Dijak lahko kadarkoli med šolskim letom subvencionirano malico odjavi. Starši morajo šoli posredovati pisno odjavo od malice.

Pravico do subvencionirane malice imajo dijaki, ki se redno izobražujejo za vsak dan prisotnosti pri pouku ali drugih obveznih šolskih dejavnostih. Dijaki nimajo pravice do malice v času praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, udeležbi na tekmovanjih zunaj šole. Šola dijake za te dni odjavi od malice.

OBRAZCI

PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO 2020/21

ODJAVA DIJAKA OD ŠOLSKE SUBVENCIONIRANE PREHRANE

DIJAŠKA IZKAZNICA

Šola ima uveden sistem za elektronsko vodenje evidence naročenih in porabljenih obrokov z uporabo dijaške izkaznice. Dijaško izkaznico si dijaki praviloma naročijo ob vpisu na našo šolo.

Dijaki, ki izgubijo ali si pokvarijo dijaško izkaznico (npr. jo zlomijo, razmagnetijo čip), si morajo naročiti novo dijaško izkaznico.

Navodilo za preklic stare dijaške izkaznice in naročilo nove

SUBVENCIONIRANA PREHRANA – NOVOSTI OD 1.2. 2013

S 1. februarjem 2013 je stopil v veljavo novi Zakon o šolski prehrani ( ZŠolPre-1), ki je tudi za dijake srednjih šol prinesel nekaj novosti. V skladu s trenutno zakonodajo pripadajo dijakom naslednje subvencije:

1. Polna subvencija – brezplačna malica

Do brezplačne malice so upravičeni dijaki v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).

2. Delna subvencija v višini 70 % cene malice

Do delne subvencije v višini 70 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 42 % do 53 %. Po trenutno veljavni ceni malice dijaki dnevno doplačujejo 0,73 €.

3. Delna subvencija v višini 40 % cene malice

Do delne subvencije v višini 40 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 53 % do 64 %. Po trenutno veljavni ceni malice dijaki dnevno doplačujejo 1,45 €.

1. Prijava na subvencionirano malico

Postopek prijave na subvencionirano šolsko malico

Dijak bo imel pravico do subvencionirane malice, če bo v šoli oddal izpolnjeno prijavnico, šola pa bo s strani MIZŠ prejela podatek o njegovi upravičenosti do subvencije.

% povprečne plače iz Odločbe o otroškem dodatku

Doplačilo na dan v €

Doplačilo na mesec v €

(20 šolskih dni)

do 42%

/

/

nad 42% do 53%

0,73 €

14,60 €

nad 53 do 64 %

1,45 €

29,00 €

2. Razno

Postopka naročanja in prevzemanja malice ostaneta nespremenjena.

Dijaki se naročijo za obrok za en dan naprej z dijaško izkaznico preko elektronskega terminala izvajalca šolske prehrane. Dijak plača vsak obrok, ki ga naroči. V primeru daljše odsotnosti bo plačal le svoj delež enega nekoriščenega obroka (prvi dan odsotnosti), za naslednje dni dijak ne bo naročen. Malic tako starši in dijaki NE ODJAVLJAJO. Dijak, ki predvideva odsotnost, se na malico za naslednji dan ne naroči. V primeru, ko dijak zaradi odsotnosti ni naročil malice, lahko koristi obrok, ki je na razpolago, praviloma hladni meni.

Malico bodo dijaki oz. starši plačevali v obliki izdane položnice za pretekli mesec. Položnico bodo dijaki dobili v šoli. V kolikor starši ne bodo plačali položnice v določenem roku na položnici, bo šola do izvršenega plačila blokirala naročanje malice.

NESUBVENCIONIRANA PREHRANA

Dijaki, ki vam subvencionirana malica ne pripada, si boste lahko šolsko malico kupili po enotni ceni 2,42 €. Šolska malica po tej ceni je enaka subvencionirani malici (6 menijev: hladni in topli mesni, hladni in topli vegetarijanski, topli in hladni stalni meni).

Šolsko malico si boste lahko naročali za en dan naprej z dijaško izkaznico. Dijaki, ki si malice ne boste naročili, si boste lahko kupili samo hladno malico. Plačevali boste z dijaško izkaznico, na katero si boste naložili denar. Denar si lahko na kartico naložite vsak dan od 9.00 do 12.00 pri uslužbencih v jedilnici.

Accessibility
UA-47570617-1