Malica

.

AKTUALNO

Dopis ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti v zvezi s subvencijami za šolsko leto 2018-19.

Okrožnica ministrstva za šolstvo in šport v zvezi s subvencijami polnoletnih dijakov.

ORGANIZATORJA ŠOLSKE PREHRANE

Organizacijo šolske prehrane sta v tekočem šolskem letu Jernej Feguš in Lara Jug. Dosegljiva sta na naslednjih naslovih:

Jernej Feguš, tel. št.: 02 234 19 15, e-naslov: jernej.fegus@sers.si.  Kabinet B6 na Smetanovi 6 v času uradnih ur: v torek, 5. šolsko uro (med 10:20 in 11:00) .

Lara Jug, tel. št.: 02 234 19 31, e-naslov: lara.jug@sers.si. Kabinet M2 na Gosposvetski 9 v času uradnih ur: v četrtek, 5. šolsko uro (med 10:20 in 11:00).

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA 

Za šolsko leto 2019/20 staršem ne bo potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice na Center za socialno delo, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2019.

ANALIZA ZADOVOLJSTVA S ŠOLSKO PREHRANO 2018-19

Preberite si na tej povezavi.

JEDILNIK

Jedilnik – oktober

Jedilnik – september

ORGANIZACIJA

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrane ZŠolPre-1 (Ul. RS št.3, 2013), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ in Pravila šolske prehrane.

Šola ima za pripravo in razdeljevanje malic sklenjeno pogodbo z M.R. – Commerce d. o. o..

Naši dijaki lahko dnevno izbirajo med različnimi obroki in sicer:

  • dva topla in hladna mesna malica,
  • topla in hladna vegetarijanska malica,
  • tedenski meni,
  • dodatni stalni meni.

Dijaki dobijo svoj obrok v dveh razdelilnicah šolske prehrane v prostorih šole na Smetanovi 6, kjer ga tudi zaužijejo. Dijaki pri uživanju obroka upoštevajo vsa higienska pravila in pravila lepega vedenja. Neupoštevanje teh pravil se šteje za lažjo kršitev šolskega reda.

Nadzor nad razdeljevanjem hrane v sami razdeljevalnici opravljajo delavci zunanjega izvajalca. Nadzor v jedilnicah opravljajo dežurni strokovni delavci.

Dijaki imajo čas za malico po urniku med 9. 30 in 12.00.

PRIJAVA ODJAVA

Na subvencionirano prehrano se dijaki prijavijo s prijavnico, ki jo oddajo organizatorju prehrane, razredniku ali v tajništvo šole.

Dijak lahko kadarkoli med šolskim letom subvencionirano malico odjavi. Starši morajo šoli posredovati pisno odjavo od malice.

Pravico do subvencionirane malice imajo dijaki, ki se redno izobražujejo za vsak dan prisotnosti pri pouku ali drugih obveznih šolskih dejavnostih. Dijaki nimajo pravice do malice v času praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, udeležbi na tekmovanjih zunaj šole. Šola dijake za te dni odjavi od malice.

DIJAŠKA IZKAZNICA

Šola ima uveden sistem za elektronsko vodenje evidence naročenih in porabljenih obrokov z uporabo dijaške izkaznice. Dijaško izkaznico si dijaki praviloma naročijo ob vpisu na našo šolo.

Dijaki, ki izgubijo ali si pokvarijo dijaško izkaznico (npr. jo zlomijo, razmagnetijo čip), si morajo naročiti novo dijaško izkaznico.

Navodilo za preklic stare dijaške izkaznice in naročilo nove

OBRAZCI

PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO

ODJAVA DIJAKA OD ŠOLSKE SUBVENCIONIRANE PREHRANE

SUBVENCIONIRANA PREHRANA – NOVOSTI OD 1.2. 2013

S 1. februarjem 2013 stopi v veljavo novi Zakon o šolski prehrani ( ZŠolPre-1), ki tudi za dijake srednjih šol prinaša nekaj novosti.

1.Spremembe na področju šolske prehrane s 1. 2. 2013

Nova zakonodaja prinaša spremembe na področju subvencij za malico. V skladu z novo zakonodajo pripadajo dijakom naslednje subvencije:

1. Polna subvencija – brezplačna malica

Do brezplačne malice so upravičeni dijaki v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).

2. Delna subvencija v višini 70 % cene malice

Do delne subvencije v višini 70 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 42 % do 53 %. Po trenutno veljavni ceni malice dijaki dnevno doplačujejo 0,73 €.

3. Delna subvencija v višini 40 % cene malice

Do delne subvencije v višini 40 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 53 % do 64 %. Po trenutno veljavni ceni malice dijaki dnevno doplačujejo 1,45 €.

2. Prijava na subvencionirano malico

Postopek prijave na subvencionirano šolsko malico – ŠOLA

Dijaki odda izpolnjeno prijavnico organizatorju šolske prehrane ali razredniku.

Prijavnica

Dijak bo imel pravico do subvencionirane malice, če bo v šoli oddal izpolnjeno prijavnico, šola pa bo s strani MIZŠ prejela podatek o njegovi upravičenosti do subvencije.

% povprečne plače iz Odločbe o otroškem dodatku

Doplačilo na dan v €

Doplačilo na mesec v €

(20 šolskih dni)

do 42%

/

/

nad 42% do 53%

0,73 €

14,60 €

nad 53 do 64 %

1,45 €

29,00 €

3. Razno

Postopka naročanja in prevzemanja malice ostaneta nespremenjena.

Dijaki se naročijo za obrok za en dan naprej z dijaško izkaznico preko elektronskega terminala izvajalca šolske prehrane. Dijak plača vsak obrok, ki ga naroči. V primeru daljše odsotnosti bo plačal le svoj delež enega nekoriščenega obroka (prvi dan odsotnosti), za naslednje dni dijak ne bo naročen. Malic tako starši in dijaki NE ODJAVLJAJO. Dijak, ki predvideva odsotnost, se na malico za naslednji dan ne naroči. V primeru, ko dijak zaradi odsotnosti ni naročil malice, lahko koristi obrok, ki je na razpolago, praviloma hladni meni.

Malico bodo dijaki oz. starši plačevali v obliki izdane položnice za pretekli mesec. Položnico bodo dijaki dobili v šoli. V kolikor starši ne bodo plačali položnice v določenem roku na položnici, bo šola do izvršenega plačila blokirala naročanje malice.

NESUBVENCIONIRANA PREHRANA

Dijaki, ki vam subvencionirana malica ne pripada, si boste lahko šolsko malico kupili po enotni ceni 2,42 €. Šolska malica po tej ceni je enaka subvencionirani malici (5 menijev: hladni in topli mesni, hladni in topli vegetarijanski in dunajski zrezek z prilogo ).

Šolsko malico si boste lahko naročali za en dan naprej z dijaško izkaznico. Dijaki, ki si malice ne boste naročili, si boste lahko kupili samo hladno malico. Plačevali boste z dijaško izkaznico, na katero si boste naložili denar. Denar si lahko na kartico naložite vsak dan od 9.00 do 12.00 pri uslužbencih v jedilnici.