Cena malice

2,42 EUR

6 menijev

topli in hladni mesni
topli in hladni vegetarijanski
topli in hladni stalni meni

 

Način plačila

Šolsko malico si dijaki naročate za en dan naprej z dijaško izkaznico. Dijaki, ki si malice ne boste naročili, si boste lahko kupili samo hladno malico. Plačevanje poteka z dijaško izkaznico, na katero si boste naložili denar. Denar si lahko na kartico naložite vsak dan od 9.00 do 12.00 pri uslužbencih v jedilnici.

Kontakt

Lara Jug

svetovalna služba

Uradne ure: torek od 9.30 do 10.15 ter četrtek od 10.20 do 11.05, kabinet M2

Aktualno

Dijaki, ki so v naročeni na tople obroke v času pouka na daljavo, jih ob dnevih pouka na daljavo prevzamejo v izbranih osnovnih šolah. Ob dnevih pouka v šoli, obroke prevzamejo v šolski kuhinji SERŠ.

Prijava na brezplačen topli obrok v času izobraževanja na daljavo

V skladu z okrožnico z Ministrstva za šolstvo, šola zbira podatke o upravičenosti dijakov do toplega obroka. V času izobraževanja na daljavo topli obrok pripada upravičencem do 3. razreda otroškega dodatka oziroma 2. razreda državne štipendije. Za organizacijo in pripravo brezplačnega toplega bo poskrbela občina stalnega bivališča.

Dijaki, ki ste do obroka upravičeni in bi ga želeli koristiti, na e-naslov:  ali preko klasične pošte posredujte izpolnjeno spodnjo prijavo, s katero soglašate, da šola podatke posreduje občini stalnega bivališča.

Prijava na prehrano – šolanje na daljavo

Rezultati ankete zadovoljstva s šolsko prehrano 2020-21

Organizacija

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrane ZŠolPre-1 (Ul. RS št.3, 2013), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstevZakon za uravnoteženje javnih financ in Pravila šolske prehrane.

Šola ima za pripravo in razdeljevanje malic sklenjeno pogodbo s Skalina d. o. o.

Dijaki dobijo svoj obrok v dveh razdelilnicah šolske prehrane v prostorih šole na Smetanovi 6, kjer ga tudi zaužijejo. Dijaki pri uživanju obroka upoštevajo vsa higienska pravila in pravila lepega vedenja. Neupoštevanje teh pravil se šteje za lažjo kršitev šolskega reda.

Nadzor nad razdeljevanjem hrane v sami razdeljevalnici opravljajo delavci zunanjega izvajalca. Nadzor v jedilnicah opravljajo dežurni strokovni delavci.

Dijaki imajo čas za malico po urniku med 9.30 in 12.00.

Prijava na subvencionirano malico

Na subvencionirano prehrano se dijaki prijavijo s prijavnico, ki jo oddajo organizatorju prehrane, razredniku ali v tajništvo šole.

Dijak lahko kadarkoli med šolskim letom subvencionirano malico odjavi. Starši morajo šoli posredovati pisno odjavo od malice.

Pravico do subvencionirane malice imajo dijaki, ki se redno izobražujejo za vsak dan prisotnosti pri pouku ali drugih obveznih šolskih dejavnostih. Dijaki nimajo pravice do malice v času praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, udeležbi na tekmovanjih zunaj šole. Šola dijake za te dni odjavi od malice.

Subvencionirana prehrana

S 1. februarjem 2013 je stopil v veljavo novi Zakon o šolski prehrani ( ZŠolPre-1), ki je tudi za dijake srednjih šol prinesel nekaj novosti. V skladu s trenutno zakonodajo pripadajo dijakom naslednje subvencije:

1. Polna subvencija – brezplačna malica

Do brezplačne malice so upravičeni dijaki v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).

2. Delna subvencija v višini 70 % cene malice

Do delne subvencije v višini 70 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 42 % do 53 %. Po trenutno veljavni ceni malice dijaki dnevno doplačujejo 0,73 €.

3. Delna subvencija v višini 40 % cene malice

Do delne subvencije v višini 40 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 53 % do 64 %. Po trenutno veljavni ceni malice dijaki dnevno doplačujejo 1,45 €.

 

Dijak bo imel pravico do subvencionirane malice, če bo v šoli oddal izpolnjeno prijavnico, šola pa bo s strani MIZŠ prejela podatek o njegovi upravičenosti do subvencije.

% povprečne plače iz Odločbe o otroškem dodatku

Doplačilo na dan v €

Doplačilo na mesec v €

(20 šolskih dni)

do 42%

/

/

nad 42% do 53%

0,73 €

14,60 €

nad 53 do 64 %

1,45 €

29,00 €

 

Postopka naročanja in prevzemanja malice ostaneta nespremenjena.

Dijaki se naročijo za obrok za en dan naprej z dijaško izkaznico preko elektronskega terminala izvajalca šolske prehrane. Dijak plača vsak obrok, ki ga naroči. V primeru daljše odsotnosti bo plačal le svoj delež enega nekoriščenega obroka (prvi dan odsotnosti), za naslednje dni dijak ne bo naročen. Malic tako starši in dijaki NE ODJAVLJAJO. Dijak, ki predvideva odsotnost, se na malico za naslednji dan ne naroči. V primeru, ko dijak zaradi odsotnosti ni naročil malice, lahko koristi obrok, ki je na razpolago, praviloma hladni meni.

Malico bodo dijaki oz. starši plačevali v obliki izdane položnice za pretekli mesec. Položnico bodo dijaki dobili v šoli. V kolikor starši ne bodo plačali položnice v določenem roku na položnici, bo šola do izvršenega plačila blokirala naročanje malice.