SPLOŠNE INFORMACIJE

Rokovnik 2024/2025 – visokošolski zavodi 

Informativni dnevi bodo potekali 16. in 17. 2. 2024 – točno uro in način izvedbe si poglejte na spletni strani fakultet, ki jih boste obiskali

Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v visokošolske zavode je https://portal.evs.gov.si.

Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v višje strokovne programe je https://vps.vss-ce.com/VPS/

Razpis – visokošolski zavodi: Razpis za vpis v študijskem letu 2024/25 na visokošolske zavode, Skupni, uvodni del razpisa, Seznam razpisanih prostih mest po fakultetah 

Razpis – višje strokovno izobraževanje: Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2024/25

 

Slovenski šolski sistem – shema

Ravni visokošolskega izobraževanja – primerjava ravni izobrazbe starih in novih, bolonjskih programov

 

PRIJAVA NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE

Prvi prijavni rok: od 20. 2. do 20. 3. 2024

Kandidati odda eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe. Rezultati bodo znani do 22. 7. 2024. Vsak kandidat bo elektronsko prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka na portalu eVŠ (kjer je oddal prijavo) v svojem uporabniškem računu, obvestilo, da je sklep bil naložen pa na e-naslov naveden v prijavi. Sprejeti kandidati bodo na vpis povabljeni pisno ali elektronsko. Vpis sprejetih v prvem roku bo potekal od 23. 7. do 16. 8. 2024 glede na obvestilo fakultete.

Drugi prijavni rok: od 21. do 27. 8. 2024

Kandidati oddajo eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.  Prijavijo se lahko samo na programe, kjer bodo po prvem izbirnem krogu ostala prosta mesta. Prosta mesta bodo objavljena 20. 8. 2024. Vsak kandidat bo elektronsko prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka na portalu eVŠ (kjer je oddal prijavo) v svojem uporabniškem računu, obvestilo, da je sklep bil naložen pa na e-naslov naveden v prijavi. Vpis sprejetih v drugem roku bo potekal od 24. do 30. 9. 2024.

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:

  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali
  • se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali
  • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku.

Bodite pozorni, da se prijavljate samo na tiste programe, za katere izpolnjujete pogoje za vpis, sicer boste izgubili eno željo.

Prijava na visokošolske poteka izključno elektronsko preko portala eVŠ navodila za vse načine. Kandidat za prijavo obvezno potrebuje vsaj svoj elektronski naslov. Tudi oddaja morebitnih prilog poteka elektronsko. Prijavite se lahko na naslednje načine:

1. Prijava z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS

2. Prijava z AAI računom – če se želite prijaviti z AAI računom in niste prejeli uporabniškega ima in gesla, se obrnite na g. Branka Potiska.

3. S sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico)

Opozorila:

  • Celoten vpisni postopek izvajate na način, kot ste se prijavili prvič. Vmes ne morete zamenjati načina (npr. najprej prijava z AAI računom, potem z uporabniškim imenom in geslom), ker ne boste morali dostopati do svoje prijave oz. sklepa o sprejemu / nesprejemu.
  • Prijava za redni in izredni študij je skupna za fakultete in visoke šole. Pri izpolnjevanju pazite ko označujete redno/izredno, univerzitetni/visokošolski program, včasih imata programa na različnih stopnjah enako ime. Prijave za zasebne šole se oddajajo ločeno.
  • Peti predmet na maturi: nekateri dijaki strokovnih programov opravljate poklicno maturo in 5 predmet na splošni maturi, ne opravljate splošne mature.
  • Po oddani prijavi morate dobiti potrdilo na vaš elektronski naslov. Če potrdila o oddaji ne prejmete, prijavnico niste pravilno oddali.
  • Redno spremljajte vaš elektronski naslov in portal eVŠ. Vpisna služba vas bo samo na ta način obveščala, če morate npr. še kaj oddati, če ste bili sprejeti ipd.

Elektronska prijava poteka na spletni strani https://portal.evs.gov.si/prijava/

Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v 1. letnik si lahko pogledate tukaj.

Navodila za vpogled v prijavo in spreminjanje prijave si lahko pogledate tukaj.

Rok za zapolnitev še prostih mest – od 25. do 26. 9. 2024 do 10.00. Več si preberite v razpisu (Skupni, uvodni del) na str. 23.

Vpis poteka na visokošolskih zavodih, ki kandidate k vpisu povabijo pisno ali elektronsko, zato je obvezno redno spremljanje elektronske pošte.

 

IZBIRNI POSTOPEK

Vsak dijak lahko odda ENO prijavnico, v kateri navede do tri študijske programe. Pomemben je vrstni red navedenih študijskih programov. Kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Prijavljajte se na programe, za katere izpolnjujete pogoje, drugače izgubite eno željo. Po 20. 3. 2024 nobene spremembe niso več možne (npr. sprememba vrstnega reda želja).

1. Dijak, ki se po izbirnem postopku ne uvrsti na študijski program, ki ga je izbral s prvo željo, se uvrsti na program, ki ga je izbral z drugo željo.
2. Dijak, ki je zbral premalo točk za študijski program, ki ga je izbral z drugo željo, se uvrsti na program, ki ga je izbral s tretjo željo.
3. V kolikor dijak ni uvrščen niti na tretjo željo, se lahko vpiše v študijski program, kjer so v drugem krogu še prosta mesta.

 

OMEJITEV VPISA / NI OMEJITVE VPISA / ZAPRT VPIS

1. Nima omejitve vpisa – vsi, ki imajo program na prvem mestu so sprejeti, za preostala mesta se potegujejo kandidati, ki imajo program napisan na drugem oz. tretjem mestu.
2. Toliko prijavljenih kolikor je vpisnih mest – sprejeti so vsi, ki imajo program na prvem mestu, kandidati, ki imajo program na drugem oz. tretjem mestu niso sprejeti.
3. Preveč prijavljenih kandidatov (omejitev vpisa, če je v 1. krogu prijavljenih več kot 110 % kandidatov kot je razpisanih mest) – izvede se izbirni postopek, pri katerem ni pomembno, na katerem mestu je program napisan.

Študent lahko enkrat ponavlja ali se prepiše. Vnovični spodrsljaj plača študent sam.

 

IZRAČUN TOČK V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Primere izračuna točk si lahko pogledate tukaj.

Računalniški izračun točk

 

PRIJAVA NA VIŠJE STROKOVNE PROGRAME

Vpis v višje strokovno izobraževanje – rokovnik 2024/25

Prijave na višje šole potekajo ločeno z drugo prijavo. Oddaja prve prijave za vpis na višje strokovne programe na spletni strani: https://vps.vss-ce.com/VPS/. Izpolnite elektronsko prijavo, jo natisnete, podpišete in pošljete priporočeno po pošti ali skenirano na e-naslov naveden v razpisu. 
Vsak dijak lahko odda eno prijavo, kamor lahko zapiše največ tri želje.

Če je dijakova prva želja visokošolski ali univerzitetni program, druga pa višješolski strokovni program, mora oddati dve ločeni prijavi.

Prvi prijavni rok: od 20. 2. do 15. 3. 2024 (pisna seznanitev z izidom izbirnega postopka do 22. 7. 2024)

Drugi prijavni rok: od 23. 8. do 29. 8. 2024 (pisna seznanitev z izidom izbirnega postopka do 23. 9. 2024)

 

STATUS KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM

Kandidati, ki bodo zaprosili za status kandidata s posebnim statusom, morajo to označiti v prijavi, ko jo oddajo. Prijavi se priloži elektronska prošnja z dokazili, ki jo lahko dijaki naložijo na portal eVŠ najkasneje do 20. 6. 2024. O dodelitvi statusa odloča organ univerze. Odločitev dijak prejme preko portala eVŠ. Kandidati s posebnim statusom se naknadno uvrstijo na seznam sprejetih, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v noben program ter dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Več si lahko preberete v Razpisu za vpis na visokošolske zavode (Skupni, uvodni del), str. 25.

Status na Univerzi v Mariboru

Status na Univerzi v Ljubljani

Prijavi za vpis morajo priložiti individualno prošnjo, h kateri priložijo listine, ki dokazujejo:

‒ posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole (kandidati s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni kandidati oziroma kandidati z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni kandidati, kandidati z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani kandidati, dolgotrajno bolni kandidati, kandidati z avtističnimi motnjami ter kandidati s čustvenimi in vedenjskimi motnjami);
‒ posebni status, ki dokazuje status vrhunskega športnika, priznanega umetnika ter drugi kandidati, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole). Kot udeležba na (področnih) mednarodnih tekmovanjih šteje izjemen dosežek, ki ga je kandidat dosegel. Kandidati s posebnim statusom so tudi tisti, ki so v 3. ali 4. letniku srednje šole oziroma ob zaključku srednje šole postali starši.

 

VPIS TUJIH DRŽAVLJANOV

Državljani držav članic EU in drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana skupaj za državljane RS in državljane držav članic EU.

Državljani držav nečlanic EU se prijavijo na vpisna mesta za tujce (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru). Tuji državljani morajo plačati šolnino z izjemo državljanov Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki so oproščeni plačila šolnine za tujce za redni študij. Več si lahko preberete v Razpisu za vpis na visokošolske zavode (Skupni, uvodni del), od st. 6 do str. 13. Datumi prijave se razlikujejo med posameznimi univezami in zavodi.