"Med večjimi koraki , ki jih mora na poti v življenje napraviti mlad človek, je tudi matura.
Matura predstavlja s svojimi zahtevami pregled štiriletnega dela, vstopnico na univerzo."

Nataša Hauptman

učiteljica

tajnica splošne mature,

uradne ure: ponedeljek od 10.30 do 11.00 v kabinetu M7

Obvestila

Informacije o e-vpogledu v izpitno dokumentacijo

Akti ministrstva za šolstvo in šport

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti. Njen pomen za pridobitev srednje izobrazbe določa Zakon o gimnazijah, njen pomen za vpis na univerzitetni študij pa Zakon o visokem šolstvu.

Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Kaj moram vedeti o splošni maturi?

1. Kako je sestavljena matura?

Obvezni predmeti

 • Slovenski jezik in književnost
 • Matematika (osnovna in višja raven)
 • Tuji jezik (osnovna in višja raven)

Izbirni predmeti

 • Fizika
 • Računalništvo
 • Elektrotehnika
 • Tuji jezik
 • Zgodovina

2. Kdo lahko opravlja maturo?

Vsi, ki so uspešno končali gimnazijski program ali maturitetni tečaj.
K splošni maturi lahko pristopijo tudi kandidati, ki so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

3. Kje lahko dobiš informacije o splošni maturi?

 • Tajnica ŠMK Nataša Hauptman
 • Ravnateljica

4. Kako je s seminarskimi nalogami oz. laboratorijskimi vajami?

Računalništvo
Seminarska naloga iz računalništva predstavlja 20% ocene pri računalništvu. Navodila za izdelavo boš našel v PMK ali pa ti jih bo posredoval profesor računalništva. Seminarsko nalogo lahko nadomesti tudi raziskovalna naloga, predstavljena v predpisani obliki, ter potrjena pri ŠMK.

K maturi lahko pristopiš tudi brez opravljene naloge, vendar je ocena iz računalništva avtomatsko za 20% nižja. Pri slabem rezultatu pisnega dela lahko pomeni to tudi neuspešno opravljeno maturo. Ocena seminarske naloge je trajna.

Fizika
20% ocene iz fizike predstavljajo uspešno opravljene laboratorijske vaje. Vaje dijaki opravijo med šolskim letom pri rednih urah. Če vaj ne opraviš, k maturi sicer lahko pristopiš, vendar “startaš” z 20% nižjo oceno iz fizike. Ocena laboratorijskih vaj je trajna.

5. Kaj naj naredim, če med maturo zbolim?

 • Sporoči na šolo, da si zbolel.
 • Obišči zdravnika in si priskrbi zdravniško opravičilo.
 • V roku treh dni predloži opravičilo tajnici ŠMK.

6. Kako naprej, če enega ali dveh predmetov na maturi ne opravim?

 • V štirih zaporednih izpitnih rokih lahko opravljaš popravne izpite.
 • Če si slabo naredil seminarsko nalogo, jo raje napiši še enkrat.
 • Vpiši se v poklicni tečaj.

7. Kako se prijavim k splošni maturi?

 • Tajnici splošne mature oddaš prijavo k splošni maturi oziroma prijavo k predmetu iz splošne mature (če opravljaš peti predmet ob poklicni maturi).
 • K prijavi priložiš fotokopijo spričeval vseh štirih let srednje šole in fotokopijo spričeval POM, če opravljaš peti predmet.
 • Če nimaš statusa rednega dijaka priložiš tudi fotokopijo plačil.