Praktično izobraževanje se deli na:

 • praktični pouk v šoli in
 • praktično usposabljanje z delom dijakov pri delodajalcih (PUD).

Kontakti

Benjamin Vergles

učitelj

Organizator praktičnega pouka


Uradne ure:
ponedeljek 9.00-10.30, kabinet B1

Dušan Kaiser

učitelj

Organizator PUD-a


Uradne ure:
ponedeljek in petek od 9.00 do 10.30. Kabinet B01.
telefon: 031 718 346

Praktični pouk v šoli

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu - PUD

Pravice in obveznosti podpisnikov pogodbe

Dolžnosti dijaka

 • redno izpolnjevati učne obveznosti, si zagotoviti delovno obleko in ustrezno obutev
 • se pri usposabljanju ravnati po navodilih delodajalca in v skladu s pravilnikom o šolskem redu
 • delodajalca najpozneje v 24 urah obvestiti o vzroku svoje odsotnosti z učnega mesta in najpozneje v treh dneh po prenehanju vzrokov za odsotnost priložiti dokazila o upravičeni odsotnosti z učnega mesta
 • varovati poslovno tajnost delodajalca
 • se ravnati po predpisih o varnosti in zdravju pri delu
 • sproti voditi predpisano dokumentacijo (poročilo oz. dnevnik praktičnega izobraževanja)

Pravice dijaka

 • praktično usposabljanje z delom v skladu z izobraževalnim programom in ustreznim izpitnim katalogom
 • zavarovanje za čas praktičnega usposabljanja z delom za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni
 • zaščita pri delu v skladu z zakonom in drugimi predpisi

Dolžnosti šole

 • zagotavljati stalno sodelovanje strokovnih delavcev šole z mentorji, ki vodijo PUD; za to šola določi strokovnega delavca v skladu z normativi in standardi
 • v šolskih delavnicah odpraviti morebitne primanjkljaje v praktični usposobljenosti dijakov, do katerih bi prišlo zaradi objektivnih okoliščin pri delodajalcu (motnje v proizvodnji in podobno)
 • priskrbeti dijaku PUD, če dejavnost delodajalca iz te pogodbe preneha ali nastopijo resne motnje pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, ki bi ogrozile praktično usposabljanje dijaka in tako njegovo napredovanje v izobraževanju

Dolžnosti delodajalca

 • dijaku omogoči praktično usposabljanje z delom v skladu z izobraževalnim programom in ustreznim izpitnim katalogom; zato mu določi mentorja,
 • skrbeti za varnost pri delu in zdravje dijaka ter mu priskrbeti posebna zaščitna sredstva,
 • dijaka seznaniti s predpisi o zdravju in varstvu pri delu,
 • skrbeti za ustrezne odnose med dijaki in sodelavci,
 • dijaka za čas opravljanja PUD-a zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
 • dijaku nalagati le tista dela, ki so določena z izpitnim katalogom,
 • obvestiti šolo, če je dijak odsoten brez opravičila več kot 48 ur,
 • sodelovati s strokovnim delavcem, ki ga določi šola,
 • pregledovati poročila oziroma dnevnik praktičnega usposabljanja z delom, ki ga vodi dijak, in ob koncu izobraževanja pregled poročila oziroma dnevnika potrditi,
 • dijaku v času praktičnega usposabljanja z delom izplačati nagrado v skladu s panožno kolektivno pogodbo dejavnosti.

Dokumentacija

Izpolnjevanje dokumentov pred odhodom na PUD

 

Prosimo vas, da izpolnite naslednji dokument:
• Podatki o delodajalcu –  katerega izpolni in potrdi delodajalec, ki se s tem tudi strinja, da bo dijak PUD lahko opravljal pri njem.

Izpolnjen dokument naj dijaki oddajo v šoli neposredno organizatorju PUD-a Dušanu Kaiserju najkasneje 14 dni pred odhodom na PUD. Na osnovi tega dokumenta šola z delodajalci sklene pogodbo.

Dijak, ki pravočasno ni oddal tega dokumenta, ne more opravljati PUD-a in se mu ta čas šteje, kot da neopravičeno izostaja od pouka. 

Delodajalca za PUD si dijak poišče sam. Pri tem je zelo pomemben prvi stik z delodajalcem, ki ga opravi dijak. Pri iskanju mu lahko z nasveti pomagajo starši (skrbniki), znanci in prijatelji. 

Če si kdo PUD-a ne more organizirati sam, mu bo pri tem pomagala šola. Pogoj za to pa je, da dijak obvesti organizatorja PUD, da sam ne najde delodajalca in predloži dokazilo, da je kontaktiral vsaj 10 delodajalcev.

 

Izpolnjevanje dokumentov po vrnitvi s PUD-a

 

Potrjen obrazec Mnenje delodajalca o dijaku in potrjeno Poročilo o delu dijak vrne neposredno organizatorju PUD-a na šoli prvi dan prihoda k pouku ali najkasneje 5 šolskih dni po opravljenem PUD-u v času uradnih ur.

Dokumenti za dijaka:

Navodilo za pisanje poročila o delu

Informacije za starše in dijake:

Splošen dopis za starše in dijake

Seznam verificiranih učnih delovnih mest

V interesu šole in dijakov je, da PUD opravijo na takšnem delovnem mestu, kjer se bodo največ naučili in hkrati ne bo preveč oddaljeno od njihovega kraja bivanja. Zato apeliram na dijake in njihove skrbnike, da sami najdejo delovna mesta, ki bodo tem pogojem ustrezala. Na spodnjih povezavah se nahaja seznam verificiranih učnih delovnih mest, kjer najdete delodajalce, ki so najprimernejši za opravljanje PUD-a v posameznih programih. Seznami so objavljani na straneh Centra za poklicno izobraževanje, Obrtne zbornice in Gospodarske zbornice.

CPI – centralni register učnih mest

OZS – register učnih mest

GZS – verificirana učna mesta

Gospodarska zbornica, verificirana učna delovna mesta

Seznam delodajalcev, pri katerih so naši dijaki že opravljali PUD v prejšnjih letih:

Delodajalci (elektro)

Delodajalci (računalništvo)

 

Dodatne informacije za PUD, delodajalce in štipendije najdete na oglasni deski pri pisarni B1 (organizator PUD) in na šolski spletni strani “Razpisi, štipendije”.

Razpored PUD-a v šolskem letu 2023/2024

oddelek
termin
čas trajanja PUD
program
3.br
od ponedeljka, 2. 10. 2023 do petka, 27. 10. 2023
152 ur / 4 tedne
tehnik računalništva SSI
3.at
od ponedeljka, 2. 10. 2023 do petka, 27. 10. 2023
152 ur / 4 tedne
elektrotehnik SSI
3.ar
od ponedeljka, 6. 11. 2023 do petka, 1. 12. 2023
152 ur / 4 tedne
tehnik računalništva SSI
3.bt
od ponedeljka, 6. 11. 2023 do petka, 1. 12. 2023
152 ur / 4 tedne
elektrotehnik SSI
1.d
od ponedeljka, 4. 12. 2023 do petka, 15. 12. 2023
76 ur / 2 tedna
tehnik računalništva PTI
1.e
od ponedeljka, 4. 12. 2023 do petka, 15. 12. 2023
76 ur / 2 tedna
elektrotehnik PTI
3.ap
od torka, 9. 1. 2024, do petka, 17. 5. 2024
684 ur / 18 tednov
računalnikar SPI
3.bp
od torka, 9. 1. 2024, do petka, 17. 5. 2024
684 ur / 18 tednov
elektrikar SPI
3.cr
od srede, 17. 1. 2024, do srede, 14. 2. 2024
152 ur / 4 tedne
tehnik računalništva SSI
2.at
od srede, 17. 1. 2024, do srede, 14. 2. 2024
152 ur / 4 tedne
elektrotehnik SSI
3.dr
od ponedeljka, 4. 3. 2024, do petka, 29. 3. 2024
152 ur / 4 tedne
tehnik računalništva SSI
2.bt
od ponedeljka, 4. 3. 2024, do petka, 29. 3. 2024
152 ur / 4 tedne
elektrotehnik SSI
2.ap
od ponedeljka, 8. 4. 2024, do petka, 26. 4. 2024
114 ur / 3 tedne
računalnikar SPI
2.bp
od ponedeljka, 8. 4. 2024, do petka, 26. 4. 2024
114 ur / 3 tedne
elektrikar SPI
1.ap
od četrtka, 30. 5. 2024, do srede, 19. 6. 2024
114 ur / 3 tedne
računalnikar SPI
1.bp
od četrtka, 30. 5. 2024, do srede, 19. 6. 2024
114 ur / 3 tedne
elektrikar SPI