Praktično izobraževanje se deli na:

 • praktični pouk v šoli in
 • praktično usposabljanje z delom dijakov pri delodajalcih (PUD).

Kontakti

Benjamin Vergles

učitelj

Organizator praktičnega pouka


Uradne ure:
ponedeljek 9.00-10.30, kabinet B1

Dušan Kaiser

učitelj

Organizator PUD-a


Uradne ure:
ponedeljek in petek od 10.30 do 11.30. Kabinet B01.

telefon: 031 718 346

Praktični pouk v šoli

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu - PUD

Pravice in obveznosti podpisnikov pogodbe

Dolžnosti dijaka

 • redno izpolnjevati učne obveznosti, si zagotoviti delovno obleko in ustrezno obutev
 • se pri usposabljanju ravnati po navodilih delodajalca in v skladu s pravilnikom o šolskem redu
 • delodajalca najpozneje v 24 urah obvestiti o vzroku svoje odsotnosti z učnega mesta in najpozneje v treh dneh po prenehanju vzrokov za odsotnost priložiti dokazila o upravičeni odsotnosti z učnega mesta
 • varovati poslovno tajnost delodajalca
 • se ravnati po predpisih o varnosti in zdravju pri delu
 • sproti voditi predpisano dokumentacijo (poročilo oz. dnevnik praktičnega izobraževanja)

Pravice dijaka

 • praktično usposabljanje z delom v skladu z izobraževalnim programom in ustreznim izpitnim katalogom
 • zavarovanje za čas praktičnega usposabljanja z delom za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni
 • zaščita pri delu v skladu z zakonom in drugimi predpisi

Dolžnosti šole

 • zagotavljati stalno sodelovanje strokovnih delavcev šole z mentorji, ki vodijo PUD; za to šola določi strokovnega delavca v skladu z normativi in standardi
 • v šolskih delavnicah odpraviti morebitne primanjkljaje v praktični usposobljenosti dijakov, do katerih bi prišlo zaradi objektivnih okoliščin pri delodajalcu (motnje v proizvodnji in podobno)
 • priskrbeti dijaku PUD, če dejavnost delodajalca iz te pogodbe preneha ali nastopijo resne motnje pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, ki bi ogrozile praktično usposabljanje dijaka in tako njegovo napredovanje v izobraževanju

Dolžnosti delodajalca

 • dijaku omogoči praktično usposabljanje z delom v skladu z izobraževalnim programom in ustreznim izpitnim katalogom; zato mu določi mentorja,
 • skrbeti za varnost pri delu in zdravje dijaka ter mu priskrbeti posebna zaščitna sredstva,
 • dijaka seznaniti s predpisi o zdravju in varstvu pri delu,
 • skrbeti za ustrezne odnose med dijaki in sodelavci,
 • dijaka za čas opravljanja PUD-a zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
 • dijaku nalagati le tista dela, ki so določena z izpitnim katalogom,
 • obvestiti šolo, če je dijak odsoten brez opravičila več kot 48 ur,
 • sodelovati s strokovnim delavcem, ki ga določi šola,
 • pregledovati poročila oziroma dnevnik praktičnega usposabljanja z delom, ki ga vodi dijak, in ob koncu izobraževanja pregled poročila oziroma dnevnika potrditi,
 • dijaku v času praktičnega usposabljanja z delom izplačati nagrado v skladu s panožno kolektivno pogodbo dejavnosti.

Dokumentacija

Izpolnjevanje dokumentov pred odhodom na PUD

 

Prosimo vas, da izpolnite naslednji dokument:
• Podatki o delodajalcu –  katerega izpolni in potrdi delodajalec, ki se s tem tudi strinja, da bo dijak PUD lahko opravljal pri njem.

Izpolnjen dokument naj dijaki oddajo v šoli neposredno organizatorju PUD-a Dušanu Kaiserju najkasneje 14 dni pred odhodom na PUD. Na osnovi tega dokumenta šola z delodajalci sklene pogodbo.

Dijak, ki pravočasno ni oddal tega dokumenta, ne more opravljati PUD-a in se mu ta čas šteje, kot da neopravičeno izostaja od pouka. 

Delodajalca za PUD si dijak poišče sam. Pri tem je zelo pomemben prvi stik z delodajalcem, ki ga opravi dijak. Pri iskanju mu lahko z nasveti pomagajo starši (skrbniki), znanci in prijatelji. 

Če si kdo PUD-a ne more organizirati sam, mu bo pri tem pomagala šola. Pogoj za to pa je, da dijak obvesti organizatorja PUD, da sam ne najde delodajalca in predloži dokazilo, da je kontaktiral vsaj 10 delodajalcev.

Šola ne more zagotoviti PUD-a vsem dijakom, saj ima omejen nabor delodajalcev pa še ti so vsi iz Maribora in bližnje okolice, tako da je zaželeno, da si dijaki PUD poiščejo samostojno.

 

Izpolnjevanje dokumentov po vrnitvi s PUD-a

 

Potrjen obrazec Mnenje delodajalca o dijaku in potrjeno Poročilo o delu dijak vrne neposredno organizatorju PUD-a na šoli prvi dan prihoda k pouku ali najkasneje 5 šolskih dni po opravljenem PUD-u v času uradnih ur.

Dokumenti za dijaka:

Navodilo za pisanje poročila o delu

Informacije za starše in dijake:

Splošen dopis za starše in dijake

Seznam verificiranih učnih delovnih mest

V interesu šole in dijakov je, da PUD opravijo na takšnem delovnem mestu, kjer se bodo največ naučili in hkrati ne bo preveč oddaljeno od njihovega kraja bivanja. Zato apeliram na dijake in njihove skrbnike, da sami najdejo delovna mesta, ki bodo tem pogojem ustrezala. Na spodnjih povezavah se nahaja seznam verificiranih učnih delovnih mest, kjer najdete delodajalce, ki so najprimernejši za opravljanje PUD-a v posameznih programih. Seznami so objavljani na straneh Centra za poklicno izobraževanje, Obrtne zbornice in Gospodarske zbornice.

CPI – centralni register učnih mest

OZS – register učnih mest

GZS – verificirana učna mesta

Gospodarska zbornica, verificirana učna delovna mesta

Seznam delodajalcev, pri katerih so naši dijaki že opravljali PUD v prejšnjih letih:

Delodajalci (elektro)

Delodajalci (računalništvo)

Razpored PUD-a v šolskem letu 2021/2022

oddelekterminčas trajanja PUD program
3.cp od četrtka, 2. 9. 2021 do petka, 7. 1. 2022 684 ur / 18 tednov elektrikar SPI
3.btod ponedeljka, 27. 9. 2021 do petka, 22. 10. 2021152 ur / 4 tedneETE in TRA SSI
3.crod srede, 3. 11. 2021, do torka, 30. 11. 2021152 ur / 4 tednetehnik računalništva
3.atod srede, 3. 11. 2021, do torka, 30. 11. 2021152 ur / 4 tedneelektrotehnik SSI
3.apod ponedeljka, 10. 1. 2022, do srede, 18. 5. 2022684 ur / 18 računalnikar SPI
3.bpod ponedeljka, 10. 1. 2022, do srede, 18. 5. 2022684 ur / 18 elektrikar SPI
3.brod ponedeljka, 31. 1. 2022, do petka, 25. 2. 2022152 ur / 4 tednetehnik računalništva
2.btod ponedeljka, 31. 1. 2022, do petka, 25. 2. 2022152 ur / 4 tedneelektrotehnik SSI
1.dod ponedeljka, 7. 3. 2022, do petka, 18. 3. 202276 ur / 2 tednatehnik računalništva
1.eod ponedeljka, 7. 3. 2022, do petka, 18. 3. 202276 ur / 2 tednaelektrotehnik PTI
2.apod srede, 6. 4. 2022, do torka, 26. 4. 2022114 ur / 3 tedneračunalnikar SPI
2.bpod srede, 6. 4. 2022, do torka, 26. 4. 2022114 ur / 3 tedneelektrikar SPI
3.arod torka, 3. 5. 2022, do torka, 31.5. 2022152 ur / 4 tednetehnik računalništva
2.atod srede, 25. 5. 2022, do torka, 21. 6. 2022152 ur / 4 tedneelektrotehnik SSI
1.apod srede, 1. 6. 2022, do torka, 21. 6. 2022114 ur / 3 tedneračunalnikar SPI
1.bpod srede, 1. 6. 2022, do torka, 21. 6. 2022114 ur / 3 tedneelektrikar SPI