Značilnosti program

Opisi izbirnih modulov v programu elektrotehnik:

Elektrotehnik je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

Vpisni pogoji:
zaključena osnovna šola
Trajanje programa:
4 leta (240 kreditnih točk)
Strokovni moduli:
Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij:

- elektronike,
- energetike.
PUD:
Praktično usposabljanje pri delodajalcu se izvaja v 2. in 3. letniku po 4 tedne. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek:
poklicna matura
Izobrazba:
Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic elektrotehnik. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja:
Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na tehniških fakultetah, Filozofski fakulteti, EPF itd.) – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.

Zloženka

Zaposlitvene možnosti

Zaposliš se lahko na področju:

  • proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije,
  • sestavljanja, servisiranja in vzdrževanja avtomatiziranih postrojev,
  • kontrole izdelkov v proizvodnji,
  • montaže, servisa, vzdrževanja in prodaje električnih ter elektronskih naprav in strojev,
  • oblikovanja različnih elektronskih gradiv, oblikovanja spletnih strani ter prodaje multimedijskih izdelkov.

Sodobna oprema

V šoli se dijaki izobražujejo v sodobno opremljenih učilnicah praktičnega pouka za elektroniko in energetiko. V dveh učilnicah praktičnega pouka je vsako delovno mesto opremljeno z različnimi napajalnimi viri, s sodobnim digitalnim 200MHz spominskim osciloskopom in sodobnim 25MHz funkcijskim generatorjem. Takšna zasnova dijakom omogoča usvojitev širokega nabora znanj s področja elektronike in energetike.

Na področju mikrokrmilniških vezij so dijakom namenjene najsodobnejše didaktične razvojne enote za delo z mikrokrmilniki. Podjetje Microchip je leta 2016 na tržišče poslalo razvojno enoto za delo z mikrokrmilniškimi vezji. Danes jih dijaki SERŠ-a uspešno uporabljajo pri praktičnem pouku.

Dijaki spoznajo celoten postopek načrtovanje eno- in dvoslojnih tiskanih vezij, in sicer od idejne zasnove na listu papirja, shematskega načrtovanja vezja, načrtovanja tiskanega vezja, do izdelave tiskanega vezja. Učilnice za praktični pouk so opremljene za izdelavo klasičnih tiskanih vezij in tudi tiskanih vezij v tehnologiji površinske montaže elementov – SMD/SMT (Surface Mounted Device/Technology). Pri izdelavi teh vezij so jim na voljo sodobna rezkalnika podjetja LPKF in polagalniki SMD-komponent. Dodatno je učilnica za praktični pouk opremljena z visoko zmogljivim mikroskopom za opazovanje pravilnosti namestitve SMD-komponent.

Dijaki uporabljajo za računalniško načrtovanje tiskanih vezij orodja za računalniško podprto konstruiranje, ki omogočajo avtomatizacijo načrtovanja elektronskih shem. To so orodja, ki jih poznamo pod imenom CAD (Computer Aided Design) in EDA (Electronic design automation). Na tržišču so orodja različnih podjetij. Na SERŠ-u se za računalniško podprto načrtovanje uporabljajo uporabniku prijazno in zmogljivo EDA/CAD orodje,  podjetja EAGLE Autodesk.

V okviru orodja EAGLE dijaki spoznajo osnove uporabe simulatorja elektrotehniških vezij SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis).  Med drugim spoznajo uporabo rezkalnika za sodobno izdelavo tiskanih vezij, polagalnike SMD-komponent, mikrokrmilnike, avtomatizacijske postroje, inteligentne instalacije, krmilnike, solarne celice, priklope elektromotorjev in delo z robotsko roko. Teoretične vsebine utemeljujejo tudi s sodobnimi simulacijskimi programi.

Pridobljeno znanje bo dijakom v pomoč pri nadaljnjem šolanju in strokovnem delu.

Za osnovnošolce

Srednji strokovni program elektrotehnik traja 4 leta. Dijaki lahko po opravljeni poklicni maturi šolanje nadaljujejo na višjih in visokošolskih programih, z opravljenim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih. Dijaki lahko po 2. letniku izberejo predmete s področja elektronike ali energetike. Med izobraževanjem imajo dijaki 8 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, kjer se neposredno vključijo v delovni proces, si pridobijo izkušnje in vzpostavijo stike z morebitnimi kasnejšimi delodajalci po končani šoli.

Dijaki SERŠ-a bodo postali vsestranski strokovnjaki na področju elektrotehnike in zelo iskan ter lahko zaposljiv  kader.  Zahvaljujoč sodobno opremljenim učilnicam in strokovnemu učiteljskemu kolektivu uspešen zaključek šolanja in posledično uspešna poklicna kariera naših dijakov ni naključje.

V šoli se dijaki izobražujejo v sodobno opremljenih učilnicah praktičnega pouka za elektroniko in energetiko. V njih med drugim spoznavajo in uporabljajo: rezkalnik za sodobno izdelavo tiskanih vezij, polagalnike SMD-komponent, mikrokrmilnike, inteligentne inštalacije, krmilnike, solarne celice, priklope elektromotorjev in delo z robotsko roko.

Predmetnik nadgrajujemo z atraktivnimi in sodobnimi vsebinami v okviru predmetov odprtega kurikula, npr.: z robotiko, inteligentnimi inštalacijami, obnovljivimi viri energije, elektromobilnostjo ter podjetništvom in načrtovanjem.