Obrazci

ZAKLJUČNI IZPIT

Prijava k izpitu

POKLICNA MATURA

prijava k poklicni maturi

SPLOŠNA MATURA

Prijava k splošni maturi

SPLOŠNO

Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole – nova prijavnica
Prijavnica k maturitetnemu predmetu
Splošna vloga / prošnja
Prijava k izpitu – tiskaj obojestransko
Prijava k izpitu – odrasli
Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev dijaka športnika (dijaki vlogo oddajo osebno Bojanu Skoku, prof. ŠVZ)/ dijaka, ki se vzporedno izobražuje / tekmovalca / kulturnika (dijaki skenirano / fotografirano vlogo pošljejo na maja.krajnc@sers.si oz. oddajo v tajništvu šole) / nadarjenega dijaka
Vloga za pridobitev statusa demonstratorja / raziskovalca
Potrdilo o članstvu v športnem klubu

Vpisnica v višji letnik za dijake zaključnih letnikov, ki želijo ponavljati zaključni letnik, oddajo do 7. 7.

IZPIS IZ EVIDENCE

Postopek pri izdaji izpisa iz evidence
Vloga za izdajo izpisa iz evidence
Za izpis iz evidence lahko zaprosijo osebe vpisane na šolo od leta 1980. Osebe vpisane pred letom 1980 zaprosijo za izpis iz evidence v Pokrajinskem arhivu Maribor.

IZJAVA O ZDRAVSTVENE STANJU PRED VSTOPOM V ŠOLO

Izjava o zdravstvenem stanju – mladoletni dijak

Izjava o zdravstvenem stanju – polnoletni dijak