Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo oblikovali svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
  • voli predstavnike v svet šole

 

Zapisniki