Praktični pouk in PUD

Po trenutno veljavni zakonodaji sta nosilec poklicnega in strokovnega izobraževanja podjetje in šola, ki skupaj izvajata izobraževalni program. Sestavni del vsakega izobraževalnega programa je tudi praktično izobraževanje.

Praktično izobraževanje se deli na:

 • praktični pouk v šoli in
 • praktično usposabljanje z delom dijakov pri delodajalcih (PUD).
Praktični pouk v šoli

Organizator praktičnega pouka
Benjamin Vergles

Uradne ure: petek od 9:00 do 10.30. Prostor B1.

e-pošta: Benjamin Vergles

  Ime (obvezno)

  Vaš e-naslov (obvezno)

  Zadeva

  Sporočilo

  V šolah poteka praktično izobraževanje kot praktični pouk in obsega predvsem pridobivanje tistega temeljnega poklicnega znanja in spretnosti, ki bi olajšale vključitev dijaka neposredno v delovni proces, ter tistega znanja, ki ga v podjetju ali obratovalnici dijak ne more dobiti.

  Praktični pouk v šoli se odvija v učilnicah praktičnega pouka. Sem spadajo računalniške učilnice in učilnice prilagojene za učenje določenih poglavij elektro stroke.

  V učilnicah prilagojenih za učenje elektronike in energetike je posebej pomembno, da se dijaki držijo pravil. V pravilniku o praktičnem pouku je zaradi zakona o varnosti pri delu nujno, da so dijaki pri pouku zaščiteni z zaščitno obleko (to je lahko delovni plašč ali zgornji del delovne obleke).

  Dijaki pri praktičnem pouku potrebujejo svoje orodje

  Brez orodja in zaščitne obleke dijaki k izvajanju praktičnega pouka, kjer je to zahtevano, ne morejo pristopiti.

  PUD

  Organizator PUD-a
  Dušan Kaiser

  Uradne ure: ponedeljek in petek od 10:30 do 11:30 v pisarni B1.

  telefon: 031 718 346
  e-pošta: dusan.kaiser(at)sers.si         (v naslovu (at) zamenjaj z @)

  PUD (Praktično usposabljanje pri delodajalcu) temelji na spoprijemanju z dejanskimi okoliščinami. Omogočati mora pridobivanje znanja, ob tem pa še poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih zmožnosti ter poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in uspešen razvoj poklicne kariere z neposrednim opravljanjem dela.

  Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Dijakom je v srednjem poklicnem izobraževanju zagotovljeno najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom.

  Program se izpelje na podlagi individualnih ali kolektivnih učnih pogodb. Kolektivno učno pogodbo skleneta podjetje in šola. V pogodbi se stranki dogovorita o

  • trajanju in načinu izvajanja praktičnega usposabljanja z delom
  • vsebinah, ključnih in poklicnih kompetencah, ki jih bo dijak pridobil in razvijal v delovnem procesu.
  • drugih nalogah in obveznostih pogodbenih strank

  Delodajalec mora dijaku zagotoviti mentorja, ki je lahko delodajalec sam ali oseba, ki je pri njem zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

  Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v obratovalnici ali podjetju mora biti delovno (učno) mesto opremljeno v skladu z zahtevami posameznega izobraževalnega programa. Oprema mora zadostiti minimalnim pogojem, ki zagotavljajo doseganje zadovoljive kakovosti izdelkov in storitev ter realizacijo ciljev praktičnega usposabljanja z delom za posamezni poklic. Zagotovljeno mora biti varstvo pri delu!

  Dijak se bo pri delodajalcu praktično usposabljal do 38 ur na teden in največ 8 ur na dan!

  Pravice in obveznosti podpisnikov pogodbe:

  Dolžnosti dijaka:

  • redno izpolnjevati učne obveznosti, si zagotoviti delovno obleko in ustrezno obutev
  • se pri usposabljanju ravnati po navodilih delodajalca in v skladu s pravilnikom o šolskem redu
  • delodajalca najpozneje v 24 urah obvestiti o vzroku svoje odsotnosti z učnega mesta in najpozneje v treh dneh po prenehanju vzrokov za odsotnost priložiti dokazila o upravičeni odsotnosti z učnega mesta
  • varovati poslovno tajnost delodajalca
  • se ravnati po predpisih o varnosti in zdravju pri delu
  • sproti voditi predpisano dokumentacijo (poročilo oz. dnevnik praktičnega izobraževanja)

  Pravice dijaka so:

  • praktično usposabljanje z delom v skladu z izobraževalnim programom in ustreznim izpitnim katalogom
  • zavarovanje za čas praktičnega usposabljanja z delom za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni
  • zaščita pri delu v skladu z zakonom in drugimi predpisi

  Dolžnosti šole:

  • zagotavljati stalno sodelovanje strokovnih delavcev šole z mentorji, ki vodijo PUD; za to šola določi strokovnega delavca v skladu z normativi in standardi
  • v šolskih delavnicah odpraviti morebitne primanjkljaje v praktični usposobljenosti dijakov, do katerih bi prišlo zaradi objektivnih okoliščin pri delodajalcu (motnje v proizvodnji in podobno)
  • priskrbeti dijaku PUD, če dejavnost delodajalca iz te pogodbe preneha ali nastopijo resne motnje pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, ki bi ogrozile praktično usposabljanje dijaka in tako njegovo napredovanje v izobraževanju

  Dolžnosti delodajalca:

  • dijaku omogoči praktično usposabljanje z delom v skladu z izobraževalnim programom in ustreznim izpitnim katalogom; zato mu določi mentorja,
  • skrbeti za varnost pri delu in zdravje dijaka ter mu priskrbeti posebna zaščitna sredstva,
  • dijaka seznaniti s predpisi o zdravju in varstvu pri delu,
  • skrbeti za ustrezne odnose med dijaki in sodelavci,
  • dijaka za čas opravljanja PUD-a zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
  • dijaku nalagati le tista dela, ki so določena z izpitnim katalogom,
  • obvestiti šolo, če je dijak odsoten brez opravičila več kot 48 ur,
  • sodelovati s strokovnim delavcem, ki ga določi šola,
  • pregledovati poročila oziroma dnevnik praktičnega usposabljanja z delom, ki ga vodi dijak, in ob koncu izobraževanja pregled poročila oziroma dnevnika potrditi,
  • dijaku v času praktičnega usposabljanja z delom izplačati nagrado v skladu s panožno kolektivno pogodbo dejavnosti.

  Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja imajo v šolskem letu 2020/21 PUD razporejen na naslednji način:

  1. letnik brez PUD-a
  2. letnik brez PUD-a
  3. letnik 4 tedne
  4. letnik brez PUD-a

  Elektrotehnik – prenovljen program (začetek izvajanja programa s š. l. 2020/2021 – vpis v 1. letnik)

  1. letnik brez PUD-a
  2. letnik 4 tedne
  3. letnik 4 tedne
  4. letnik brez PUD-a

  Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja imajo PUD razporejen na naslednji način:

  1. letnik 3 tedne
  2. letnik 3 tedne
  3. letnik 18 tednov

  Dijaki poklicno-tehniškega izobraževanja imajo PUD razporejen na naslednji način:

  1. letnik 2 tedna
  2. letnik brez PUD-a

  V interesu šole in dijakov je, da PUD opravijo na takšnem delovnem mestu, kjer se bodo največ naučili in hkrati ne bo preveč oddaljeno od njihovega kraja bivanja. Zato apeliram na dijake in njihove skrbnike, da sami najdejo delovna mesta, ki bodo tem pogojem ustrezala. Na spodnjih dveh povezavah se nahaja seznam verificiranih učnih delovnih mest, kjer najdete delodajalce, ki so najprimernejši za opravljanje PUD-a v posameznih programih. Seznami so objavljani na straneh Obrtne in Gospodarske zbornice.

  OZS – register učnih mest

  GZS – verificirana učna mesta

  Gospodarska zbornica, verificirana učna delovna mesta

  Izpolnjevanje dokumentov pred odhodom na PUD:

  Prosimo vas, da izpolnite naslednji dokument:
  • Podatki o delodajalcu –  katerega izpolni in potrdi delodajalec, ki se s tem tudi strinja, da bo dijak PUD lahko opravljal pri njem.

  Izpolnjen dokument naj dijaki oddajo v šoli neposredno organizatorju PUD-a Dušanu Kaiserju najkasneje 14 dni pred odhodom na PUD. Na osnovi tega dokumenta šola z delodajalci sklene pogodbo.

  Dijak, ki pravočasno ni oddal tega dokumenta, ne more opravljati PUD-a in se mu ta čas šteje, kot da neopravičeno izostaja od pouka. 

  Če si kdo PUD-a ne more organizirati sam, mu bo pri tem pomagala šola. Pogoj za to pa je, da dijak obvesti organizatorja PUD, da sam ne najde delodajalca in predloži dokazilo, da je kontaktiral vsaj 10 delodajalcev.

  Šola ne more zagotoviti PUD-a vsem dijakom, saj ima omejen nabor delodajalcev pa še ti so vsi iz Maribora in bližnje okolice, tako da je zaželeno, da si dijaki PUD poiščejo samostojno.

  Po vrnitvi s PUD-a:

  Potrjen obrazec Mnenje delodajalca o dijaku in potrjeno Poročilo o delu dijak vrne neposredno organizatorju PUD-a na šoli prvi dan prihoda k pouku ali najkasneje 5 šolskih dni po opravljenem PUD-u v času uradnih ur.

  Dokumenti za dijaka:

  Navodilo za pisanje poročila o delu

  Informacije za starše in dijake:

  Splošen dopis za starše in dijake

  Razpored PUD-a v šolskem letu 2020/2021

  oddelekterminčas trajanja PUD program
  1.dod ponedeljka, 14. 9. 2020 do petka, 25. 9. 2020 76 ur / 2 tednatehnik računalništva PTI
  1.eod ponedeljka, 14. 9. 2020 do petka, 25. 9. 2020 76 ur / 2 tednaelektrotehnik PTI
  3.arod ponedeljka, 28. 9. 2020 do petka, 23. 10. 2020 152 ur / 4 tednetehnik računalništva SSI
  3.atod ponedeljka, 28. 9. 2020 do petka, 23. 10. 2020 152 ur / 4 tedneelektrotehnik SSI
  3.brod ponedeljka, 2. 11. 2020 do petka, 27. 11. 2020 152 ur / 4 tednetehnik računalništva SSI
  3.crod ponedeljka, 2. 11. 2020 do petka, 27. 11. 2020 152 ur / 4 tednetehnik računalništva SSI
  2.apod torka, 1. 12. 2020 do ponedeljka, 21. 12. 2020 114 ur / 3 tedneračunalnikar SPI
  2.bpod torka, 1. 12. 2020 do ponedeljka, 21. 12. 2020 114 ur / 3 tedneelektrikar SPI
  3.apod ponedeljka, 11. 1. 2021 do srede, 19. 5. 2021 684 ur / 18 tednovračunalnikar SPI
  3.bpod ponedeljka, 11. 1. 2021 do srede, 19. 5. 2021 684 ur / 18 tednovelektrikar SPI
  3.drod ponedeljka, 1. 3. 2021 do petka, 26. 3. 2021 152 ur / 4 tednetehnik računalništva SSI
  3.btod ponedeljka, 1. 3. 2021 do petka, 26. 3. 2021 152 ur / 4 tedneelektrotehnik SSI
  2.cpod ponedeljka, 5. 4. 2021 do petka, 23. 4. 2021 114 ur / 3 tedneelektrikar SPI
  1.apod srede, 2. 6. 2021 do torka, 22. 6. 2021 114 ur / 3 tedneračunalnikar SPI
  1.bpod srede, 2. 6. 2021 do torka, 22. 6. 2021114 ur / 3 tedneelektrikar SPI
  Accessibility
  UA-47570617-1