Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija – predstavitev izbirnih strokovnih predmetov

Tehniška gimnazija združuje splošna in strokovna znanja. Po končanem prvem letniku si dijaki izberejo sklop izbirnih predmetov v smeri računalništva ali elektrotehnike. S tem imajo naši dijaki možnost, da že v srednji šoli podrobneje spoznajo strokovno področje, ki jih zanima, kar pozitivno vpliva na njihovo motivacijo za šolsko delo, izboljšajo se možnosti zaposlitvene, hkrati pa ostanejo zaradi zaključevanja srednješolskega izobraževanja s splošno maturo odprte vse možnosti študija v univerzitetnih programih.

ProgramStrokovni predmetiVideoPredmetnikŠRTOIV
Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola
Trajanje programa: 4 leta
Zaključek: Splošna matura
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Možnosti nadaljnjega šolanja: Šolanje lahko nadaljuje na vseh univerzitetnih programih.

Tehniška gimnazija združuje splošna in strokovna znanja. Po končanem prvem letniku si dijaki izberejo sklop izbirnih predmetov v smeri računalništva ali elektrotehnike. Izbrane strokovne predmete imajo dijaki do četrtega letnika, imajo pa npr. v primerjavi z dijaki splošnih gimnazij manj ur biologije, kemije, geografije, zgodovine. Poleg teorije sta v urniku še po dve uri vaj tedensko iz izbranega področja.

S tem imajo naši dijaki možnost, da že v srednji šoli podrobneje spoznajo strokovno področje, ki jih zanima, kar pozitivno vpliva na njihovo motivacijo za šolsko delo, izboljšajo se možnosti zaposlitvene, hkrati pa ostanejo zaradi zaključevanja srednješolskega izobraževanja s splošno maturo odprte vse možnosti študija v univerzitetnih programih. 

 
 
PREDMETNIK TEHNIŠKE GIMNAZIJE    
Predmet1. letnik ur/teden2. letnik ur/teden3. letnik ur/teden4. letnik ur/tedenSkupaj ur
I. Obvezni štiriletni predmeti
Slovenščina (o)4455560
Matematika (o)4455560
Prvi tuji jezik (i)3334420
Drugi tuji jezik (i)3333420
Športna vzgoja3333420
II. Obvezni predmeti
Zgodovina (i)222210
Geografija (i)22140
Biologija22140
Kemija22140
Fizika (i)2222280
Sociologija (i)270
Psihologija 270
Glasba oz. Likovnost270
Informatika (i)3105
III. Izbirni strokovni predmeti
Elektrotehnika ali Računalništvo (i) (1)233280
Laboratorijske vaje222210
Elektronika ali Računalniški sistemi in omrežja (1)33210
SKUPAJ323331274305
Ure za izbirne predmete0 - 20 - 6280
IV. Obvezne izbirne vsebine - letno90909030300
Pomen dodatnih znakov:
(o) obvezni maturitetni predmet
(i) izbirni maturitetni predmet, (1) izvedba je odvisna od števila prijavljenih kandidatov in števila vseh dijakov v oddelku
Ure za izbirne predmete razporedi šola obveznim in izbirnim maturitetnim predmetom.

Na SERŠ-u sodelujemo v projektu posodabljanja gimnazij. V ta namen smo oblikovali šolski razvojni tim, v katerega so vključeni učitelji, ki poučujejo v gimnazijskem programu.

V okviru projekta izvajamo:

  • medpredmetno povezovanje: učitelja oz. učitelji pri različnih predmetih obravnavajo isto tematiko, npr. H. Heine: Loreley pri slvoenščini in nemščini, Sinusno valovanje pri matematiki in fiziki;
  • timsko povezovanje: učitelja oz. učitelji so v razredu istočasno in isto tematiko osvetlijo z različnih zornih kotov, npr. Vsakdanje življenje v antični Grčiji – Olimpijske igre pri športni vzgoji in zgodovini;
  • projektni dnevi: dan je namenjen eni tematiki, na primer: Berlinski zid, dijaki so si najprej ogledali film Good bye, Lenin! (nemščina), potem pa so o tematiki razpravljali pri zgodovini, geografiji, matematiki in slovenščini;
  • projektni teden: dijaki so ves teden skupaj z mentorji na izbrani lokaciji in opravljajo vnaprej načrtovane naloge pri  različnih predmetih; izvedli smo že Blejski kot, Tolmin, Rakov Škocjan;
  • Dijaki vsako leto izdelajo najmanj eno projektno nalogo. Na začetku smo izbrali projekt Energija in ga razdelili na več delov: v 1. letniku smo izvedli projektno nalogo Vodna energija, v 2. letniku Termoenergija, v 3. letniku je bil naslov naloge Solarna energija, v 4. letniku pa smo projekt zaključili z nalogo Jedrska energija.

Medpredmetno povezavo dijaki sprejemajo za svojega, sprašujejo, kdaj se bodo medpredmetno povezovali, včasih pa kakšno povezavo tudi sami predlagajo. V septembru smo izvedli medpredmetno povezavo na temo Nikola Tesla, kjer so se povezala področja fizike, slovenščine, angleščine in informatike. Utrinki iz medpredmetne povezave.

Vodja ŠRT-ja Daniela Hergan Grosek, prof.

 

V okviru OIV se dijaki tehniške gimnazije med drugim vsako leto udeležijo enodnevne, dvodnevne ali petdnevne strokovne ekskurzije. Na ekskurzijah se v dobrem vzdušju, s povezavo predmetov ter teorije in prakse naučijo veliko novega. V šolskem letu 2014/15 so bili dijaki v Javorniškem Rovtu – utrinki.

Tolmin 2009

Bilten tehniške gimnazije 2013/14

Accessibility
UA-47570617-1