Vpis

Vabimo vas k vpisu v naše zanimive programe s področja računalništva in elektrotehnike za odrasle.

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja

Srednja elektro-računalniška šola Maribor na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe:

  • PROGRAM SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA ELEKTRIKAR IN RAČUNALNIKAR,
  • PROGRAME SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI, ELEKTROTEHNIK, ELEKTROTEHNIK – PTI
  • TEHNIŠKA GIMNAZIJA.

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2019/20:

  • Elektrikar: 30
  • Elektrotehnik: 60
  • Elektrotehnik (PTI): 15
  • Računalnikar: 30
  • Tehnik računalništva: 60
  • Tehnik računalništva (PTI): 30
  • Tehniška gimnazija: 30

Ponujamo dve vrsti izvedbe:

1. Izobraževanje s predavanji (kandidati obiskujejo predavanja in opravljajo obveznosti med njimi).

2. Samostojno izobraževanje (kandidati se izobražujejo samostojno, obiskujejo konzultacije in opravljajo obveznosti z izpiti).

Izobraževanje s predavanji

Prijava
Izpolnjeno in podpisano Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole (obr.MSS – 1 – 1,20) oddajte osebno ali pošljite po pošti na naslov: Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova ulica 6, 2000 Maribor.

Prijave zbiramo do 5. 9. 2019.

Prijavi priložite kopije spričeval dosedanjega izobraževanja (vsi letniki in opravljen zaključni izpit, poklicna matura,…). Na osnovi te prijave vas bomo povabili k vpisu.

Vpisnina
Vpisnina se plača ob vpisu in znaša 80,00 EUR za začetni in 70,00 EUR za nadaljevalni letnik.

Šolnina
Šolnina, ki se lahko plača obročno, se bo  računala po številu obveznostih za posamezni program. Za oba letnika je število kreditnih točk naslednje:
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – 240 kreditnih točk
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE – 120 kreditnih točk
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – 180 kreditnik točk.

V vseh treh programih odštejemo kreditne točke za športno vzgojo, praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, interesne dejavnosti. Za program SREDNJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA je to 35 točk, za program POKLICNO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA je to 15 točk in za program SREDNJE POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA je to 49 točk. Zaradi tega se šolnina ustrezno zniža.

Šolnina pa se tudi zniža ob priznavanju posameznih predmetov oziroma modulov.

Cena ene kreditne točke je 25,00 EUR.

Potek pouka
Pouk poteka v popoldanskem času praviloma od konca septembra do konca maja, 4 do 5 dni v tednu, izjemoma v soboto dopoldan.

V vseh programih izobraževanja razen v tehniški gimnaziji izvajamo v kombinaciji individualni in skupinski organizacijski model. V tehniški gimnaziji izvajamo individualni organizacijski model.

Vsi programi trajajo 2 leti. Izjema sta prekvalifikacija, ki traja različno v odvisnosti od predhodne izobrazbe. Več informacij o programih najdete na naši spletni strani https://www.sers.si/ Ogledate si lahko tako izobraževanje za mladino kot tudi poglavje odrasli.
Praviloma do 10 let stare izpite oz. opravljene predmete v postopku priznavanja izpitov priznamo, prav tako se priznavajo vsi že opravljeni predmeti pri zaključnem izpitu in poklicni maturi, ki so enaki kot v naših programih.

Gradiva vam bodo dosegljiva na spletnih straneh učiteljev, ter v učbenikih in skriptah, ki vam jih bodo priporočili učitelji.

Prijavljajte se pri organizatorki izrednega izobraževanja Barbari Gajšek. Informacije lahko dobite tudi po telefonu 02 234 19 24 ali po e-pošti barbara.gajsek@sers.si. Vpis udeležencev, ki bodo hodili na predavanja, bo potekal predvidoma v drugi polovici meseca septembra. K vpisu boste pisno povabljeni, če boste pred tem oddali prijavo za vpis. S predavanji bomo pričeli predvidoma v drugi polovici septembra. Urniki, predmetniki in druga obvestila bodo objavljeni na naši šolski spletni strani pod izredno izobraževanje.

Samostojno izobraževanje

V kolikor se boste izobraževali samostojno, je postopek vpisa naslednji:

1. Ničesar ne pošiljajte po pošti. V prvi polovici septembra (datum in ura bosta objavljena naknadno) bomo razdelili položnice za vpisnino v željeni program. S pravočasnim dvigom položnice si zagotovite prosto mesto. Število mest je za vsak program omejeno. Vpišete se lahko v programe, ki so objavljeni na spletni strani (Izredno izobraževanje – Programi). V programe PTI se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano ustrezno triletno šolo (npr. poklic elektrikar, računalnikar).

2. Pri delitvi položnic vam bomo določili datum in uro vpisa (termini bodo objavljeni naknadno). Pred delitvijo razmislite, kateri vam ustreza. V primeru zasedenosti imejte tudi rezervnega.

3. Vpisi bodo potekali med uradnimi urami (med dvema od treh v tednu) na Smetanovi 6 v pisarni B7. V času vpisov ne kličite po telefonu. Pošljite e-mail ali pa pokličite med uradno uro, ko ni vpisa. Kontaktirajte samo za informacije, ki niso objavljene na spletu.

4. Vpisnina za vpis v začetni letnik je 200 evrov. V tej ceni imate poleg stroškov vpisa zagotovljeno eno opravljanje enega izpita po izbiri in pet konzultacij po izbiri. Cenik vseh storitev je objavljen na spletni strani.

5. Pri vpisu pridobite status izrednega dijaka. Prejmete tudi željeno število potrdil o vpisu.

PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2019/’20

DELITEV POLOŽNIC:
ZAČETNI LETNIK: 4. 9. 2019 ob 7.00 v pisarni B7;
NEZAČETNI (NADALJEVALNI) LETNIK (2., 3. in 4. letnik): 11. 9. 2019 ob 10. 00 v pisarni B7.

TERMINI VPISA:
ZAČETNI LETNIK: 9. 9. 2019, 10. 9. 2019, 11. 9. 2019, 16. 9. 2019, 17. 9. 2019, 23. 9. 2019;
NEZAČETNI (NADALJEVALNI) LETNIK (2., 3., in 4. letnik): 18. 9. 2019, 24. 9. 2019 in 25. 9. 2019.

Vpise bomo začeli izvajati vselej ob 12.00 (izbirate lahko med urami 12.00, 13.00 in 14.00).

Za dodatne informacije lahko v času vpisa pokličete ob sredah med 10.00. in 11.00 oziroma pošljete elektronsko sporočilo.

K vpisu prinesite:

– izpolnjeno Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole (kupite v papirnici ali snamete na naši spletni strani);
– original in fotokopijo plačane položnice;
– originale in fotokopije spričeval dosedanjega izobraževanja (npr. spričevalo zadnjega končanega letnika, obvestilo o uspehu naslednjega nedokončanega letnika, maturitetno spričevalo z ocenami (SM, POM, ZI);

– davčno številko;

– EMŠO.

Če ne boste imeli vse navedene dokumentacije, vpis ne bo mogoč. Pri vpisu boste prejeli potrdila, ki jih boste potrebovali.