Obvezne izbirne vsebine za 1. letnik tehniške gimnazije

UČENJE UČENJA

»Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco posameznika odločilna. Kompetenca opredeljuje znanje, spretnosti in odnose, ki so povezani z učenjem učenja. Definicija Evropske komisije

Dijaki 1. ag boste imeli OIV:

19. 10. 2020, S. Kolbl, od 13.40 do 14.25, v učilnici M8.
26. 10. 2020, I. Srša Žnidarič, od 13.40 do 14.25 v učilnici M8.
9. 11. 2020, L. Jug, od 13.40 do 14.25 v učilnici M8.

Udeležba je obvezna.

Pripravil: Borut Breščak