Obvezne izbirne vsebine za 1.ag

VZGOJA ZA MIR, DRUŽINO IN NENASILJE

Vzgoja za mir, družino in nenasilje je obvezen del OIV za gimnazijce.

CILJI:

  • dijakom omogočimo boljše spoznavanje in osebnostno zorenje;
  • dijaki se seznanijo s temeljnimi vzroki konfliktov v družini, med vrstniki, družbi in možnostmi za preseganje konfliktnih situacij brez nasilja;
  • z vzgajanjem in izobraževanjem za uravnavanje medčloveških stikov se dijaki naučijo samostojnosti pri odločanju o problemu ter vrednotenju in reševanju problema;
  • dijaki se naučijo povezovati svoja osebna doživetja in izkušnje z družbenimi normami;
  • dijaki spoznajo, da je potrebno razvijati posameznika v svobodno, miroljubno, strpno, odgovorno in nenasilno osebnost;
  • pri dijakih spodbudimo kritičnost ob globljem spoznavanju korenin socialnih in drugih človeških problemov;
  • dijaki analizirajo in interpretirajo procese in pojave (nasilje, netoleranca, ksenofobija, rasizem, predsodki, zapostavljenost…, načine preseganja problemov);
  • dijaki utemeljujejo in oblikujejo svoje lastne sklepe na osnovi racionalnih argumentov;
  • razvijanje spretnosti: analitično mišljenje, komunikacijske tehnike (dialog, argumentacija…), kooperacija.

Obvezne izbirne vsebine bodo šestkrat ob četrtkih od 13.40 do 14.25 v učilnici M08 od 24. 9. 2020.

Udeležba je obvezna.

Organizator OIV/ID: Zdravko Papić