Splošno

Predprijava k poklicni maturi

Predprijava
Predprijavo oddajo dijaki, ki v šolskem letu 2020/2021 obiskujejo zaključni letnik izobraževanja in bodo spomladi 2021 prvič pristopili k poklicni maturi. Rok je 15. november v tekočem šolskem letu.

Prijava k poklicni maturi

Prijava k poklicni maturi
Prijavo za spomladanski izpitni rok oddajo kandidati najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature. Prijavo za jesenski izpitni rok oddajo najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov poklicne mature spomladanskega izpitnega roka. Prijavo za zimski izpitni rok oddajo najkasneje 60 dni pred začetkom opravljanja poklicne mature v zimskem izpitnem roku.

Odjava od poklicne mature

Odjava
Kandidat se lahko pisno odjavi od poklicne mature najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka.

Zakon o maturi določa vsebino poklicne mature, pravice in obveznosti kandidatov, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja poklicne mature.

Izpitni in maturitetni hišni red poklicne mature

Zakon o maturi

Pravilnik o poklicni maturi

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili v izobraževalne programe usmerjeni z odločbo o
usmeritvi, v utemeljenih primerih (poškodbe, bolezen) pa tudi drugim kandidatom, se lahko, glede
na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, prilagodi način opravljanja mature in način
ocenjevanja znanja.
Ti kandidati morajo ob predprijavi in prijavi predložiti izpolnjen obrazec:
Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature

Preglednica možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami