Novice

Vrste izpitov

 

Popravni izpit opravljajo dijaki iz predmetov oz. programskih enot, kjer imajo ob zaključku pouka nezadostno oceno.

Dopolnilni izpit opravljajo dijaki, ki do zaključka pouka pri predmetu oz. programski enoti niso ocenjeni.

Predmetni izpit opravljajo dijaki, ki se želijo prepisati v drug izobraževalni program ali želijo izboljšati končno pozitivno oceno predmeta oz. programske enote. Izboljševanje ocene je možno enkrat v predzadnjem in zadnjem letniku pred začetkom opravljanja SM, PM ali ZI.

Prijava na izpit

Na izpite se dijaki prijavijo 7 dni pred začetkom razpisanega roka. Prijavnico oddajo osebno v tajništvu šole v času uradnih ur ali po pošti. Odjavijo se lahko 3 dni pred rokom.

Prijava k izpitu

Izpitni roki

 

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka.

od ponedeljka, 15. 11. do petka, 19. 11. 2021 Vse vrste izpitov
od torka, 1. 2. do torka,  1. 3. 2022 Zimski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 4. 4. do petka, 8. 4. 2022 Vse vrste izpitov
v torek 24. 5. in sredo 25. 5. 2022         Izpitni rok za dijake zaključnega letnika SSI, PTI in TG za opravljanje največ enega izpita (dopolnilnega ali popravnega)
od torka, 24. 5. do petka, 27. 5. 2022 Izpitni rok za izboljšanje ocen za zaključni letnik
od četrtka, 26. 5. do srede, 1. 6. 2022 Vse vrste izpitov zaključnih letnikov poklicnih programov
od torka, 28. 6. do ponedeljka, 4. 7. 2022 Spomladanski izpitni rok
od torka, 16. 8. do ponedeljka, 22. 8. 2022 Jesenski izpitni rok
ponedeljek, 29. 8. 2022 Naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni

Zaključni oddelki

Dijak zaključnega oddelka lahko do konca šolskega leta brezplačno opravlja 3 popravne izpite, od tega največ dva v spomladanskem (julijskem) izpitnem roku. Če ima dijak več kot 3 popravne izpite, jih opravlja v naslednjih rokih, ki bodo objavljeni. Običajno je to v oktobru, decembru… Te izpite praviloma plača v okviru izobraževanja odraslih.

Če ima dijak poleg zaključenih treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite. V spomladanskem roku lahko dijak opravlja skupaj največ 2 izpita, v jesenskem največ 3 izpite.

K dodatnemu majskem izpitnem roku lahko pristopijo samo dijaki, ki jim manjka en izpit, da uspešno zaključijo letnik in lahko pristopijo k maturi.

Nezaključni oddelki

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite (73. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 39. člen Zakona o gimnazijah). Dijak, ki ima več kot 3 negativne ocene ima pravico ponavljati letnik razen v primeru, če je to pravico že izkoristil.

Dijak lahko v spomladanskem roku opravlja največ 2 izpita (vse vrste izpitov), v jesenskem pa največ 3 izpite. Dijak, ki ima poleg treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite.

Če je dijak neuspešen pri dopolnilnemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku dobi za neocenjen predmet nezadostno (oceno 1). V naslednjem roku opravlja iz tega predmeta popravni izpit. Dijak, ki ima po končanem spomladanskem izpitnem roku več kot 3 negativne ocene, ne sme pristopiti k jesenskemu izpitnemu roku. Tak dijak ponavlja letnik, če te pravice še ni izkoristil.

 

Status dijaka ali udeleženca izrednega izobraževanja

Dijak zaključnega razreda ima status dijaka do 30. 9. Od 1. 10. naprej opravlja izpite kot občan in plača vsak izpit.

Če želi ohraniti status dijaka, se mora ponovno vpisati v zaključni razred, kar je možno samo v primeru, če še ni ponavljal. Dijak izpolnjeno Vpisnico v višji letnik, ki je objavljena na spletni strani šole pod Obrazci, odda v tajništvo šole v času uradnih ur med 10.00 in 12.00. Dijak ponavlja letnik v celoti.

Lahko si pridobi tudi status izrednega udeleženca izobraževanja in v izrednem izobraževanju opravi manjkajoče izpite v izpitnih rokih izobraževanja odraslih. Ti izpiti se opravljajo v petih izpitnih rokih v šolskem letu. V zvezi z izrednim izobraževanjem se oglasi pri organizatorici izrednega izobraževanja Martini Cizl ().