Izpiti – informacije in navodila

Popravni izpit opravljajo dijaki iz predmetov oz. programskih enot, kjer imajo ob zaključku pouka nezadostno oceno.

Dopolnilni izpit opravljajo dijaki, ki do zaključka pouka pri predmetu oz. programski enoti niso ocenjeni.

Predmetni izpit opravljajo dijaki, ki se želijo prepisati v drug izobraževalni program ali želijo izboljšati končno pozitivno oceno predmeta oz. programske enote. Izboljševanje ocene je možno enkrat v predzadnjem in zadnjem letniku pred začetkom opravljanja SM, PM ali ZI.

1.STATUS DIJAKA ALI UDELEŽENCA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA

Dijak zaključnega razreda ima status dijaka do 30. 9. Od 1. 10. naprej opravlja izpite kot občan in plača vsak izpit.

Če želi ohraniti status dijaka, se mora ponovno vpisati v zaključni razred, kar je možno samo v primeru, če še ni ponavljal. V tajništvu šole odda vpisnico v višji letnik, na kateri označi, da bo letnik ponavljal. Praviloma ponavlja letnik v celoti.

Lahko si pridobi tudi status izrednega udeleženca izobraževanja in v izrednem izobraževanju opravi manjkajoče izpite v izpitnih rokih izobraževanja odraslih. Ti izpiti se opravljajo v petih izpitnih rokih v šolskem letu. V zvezi z izrednim izobraževanjem se oglasi pri organizatorici izrednega izobraževanja Barbari Gajšek (02/234 19 24, barbara.gajsek@sers.si).

2. IZPITI

Na izpite se dijaki prijavijo 7 dni pred začetkom razpisanega roka izpitov v tajništvu šole v času uradnih ur med 8.00 in 10.00. Odjavijo se lahko 3 dni pred rokom.

Izpitni rok Prijava v tajništvu šole v času uradnih ur (8.00 – 10.00) Objava razporeda  – v avlah šole in pred zbornicama
27. 5. 2019 Izpitni rok za izboljšanje ocen za zaključni letnik do ponedeljka 20. 5. 2019 Največ en izpit iz predmeta, ki je sicer zaključen s pozitivno oceno. Razpored bo objavljen najkasneje 24. 5. 2019 ob 12.00.
29. 5. – 5. 6. 2019 Spomladanski rok za 3. letnik SPI do srede, 22. 5. 2019 Razpored bo objavljen najkasneje 27. 5. 2019 ob 12.00.
1. 7. – 5. 7. 2019 Spomladanski rok do ponedeljka, 24. 6. 2019 Izpit iz matematike bo 1. 7. 2019 ob 8.00, razpored za MAT bo objavljen najkasneje 28. 6. 2019 ob 12.00. Objava razporeda za druge predmete bo najkasneje 1. 7. 2019 ob 12.00. 
16. 8. – 22. 8. 2019 Jesenski rok do petka, 12. 7. 2019, od ponedeljka, 5. 8. do petka, 9. 8. 2019 Izpit iz matematike bo 16. 8. 2019 ob 9.00, razpored za MAT bo objavljen najkasneje 14. 8. 2019 ob 12.00. Objava razporeda za druge predmete bo najkasneje 16. 8. 2019 ob 12.00.

Organizirane priprave na izpite bodo potekale v petek, 21. 6. in ponedeljek, 24. 6. 2019, po urniku, ki bo objavljen na šolski spletni strani.

a) Zaključni oddelki

Dijak zaključnega oddelka lahko do konca šolskega leta brezplačno opravlja3 popravne izpite, od tega največ 2 v spomladanskem izpitnem roku. Če ima dijak več kot 3 popravne izpite, jih opravlja v naslednjih rokih, ki bodo objavljeni. Običajno je to v oktobru, decembru… Te izpite praviloma plača v okviru izobraževanja odraslih.

Če ima dijak poleg zaključenih treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite. V spomladanskem roku lahko dijak opravlja skupaj največ 2 izpita, v jesenskem največ 3 izpite.

b) Nezaključni oddelki

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjeniz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite (73. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 39. člen Zakona o gimnazijah). Dijak, ki ima več kot 3 negativne ocene ima pravico ponavljati letnik razen v primeru, če je to pravico že izkoristil.

Dijak lahko v spomladanskem roku opravlja največ 2 izpita(vse vrste izpitov), v jesenskem pa največ 3 izpite. Dijak, ki ima poleg treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite.

Če je dijak neuspešen pri dopolnilnemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku dobi za neocenjen predmet nezadostno (oceno 1). V naslednjem roku opravlja iz tega predmeta popravni izpit. Dijak, ki ima po končanem spomladanskem izpitnem roku več kot 3 negativne ocene, ne sme pristopiti k jesenskemu izpitnemu roku. Tak dijak ponavlja letnik, če te pravice še ni izkoristil.

Vloge, ki v tajništvo šole ne bodo prispele do četrtka, 4. 7. 2019, do 10.00, bomo obravnavali po jesenskem izpitnem roku meseca avgusta.