1. Kje se nahaja šola?

Šola se nahaja na dveh lokacijah, in sicer v zgradbi na naslovu Smetanova 6 ter zgradbi na naslovu Gosposvetska 9.

2. Kje poteka pouk športne vzgoje?

Pouk športne vzgoje poteka v šolski telovadnici, šolskem fitnesu, športni dvorani Lukna, kopališču Pristan ter na zunanjem igrišču Ljudski vrt.

3. Kdaj poteka pouk?

Pouk poteka v dopoldanskem času.

4. Kako dolgi so odmori?

Odmori med posameznimi urami trajajo 5 minut. Glavni odmor za malico traja 50 minut.

5. Ali je dijakom na voljo topla malica?

Dijaki lahko v šolski kuhinji dnevno izbirajo med šestimi različnimi meniji: toplim mesnim ali vegetarijanskim menijem, hladnim mesnim ali vegetarijanskim menijem in stalnim toplim ali hladnim menijem.

6. Imam subvencijo za šolsko prehrano. Jo lahko koristim?

Dijaki, ki so glede na družinski dohodek upravičeni do 100 %, 70 % ali 40 % cene malice, lahko subvencijo koristijo v šolski kuhinji.

7. Se lahko vključim v kakšne krožke?

V letošnjem šolskem letu se lahko dijaki vključijo v 34 krožkov. Mentorji letno prilagajajo krožke aktualnim vsebinam in željam dijakov.

8. Lahko sodelujem na šolskih tekmovanjih?

Šola spodbuja dijake k udeležbi na tekmovanjih z različnih področij: splošno izobraževalnih (npr.: matematika, slovenščina, angleščina), športnih (npr.: nogomet, smučanje, odbojka, badminton, športno streljanje, košarka ipd.) in strokovnih tekmovanjih (npr.: robotika na svetovnem nivoju, e-Bike, tekmovanja s področja računalništva in multimedije). Vsako leto dijaki zelo uspešno sodelujejo tudi na srečanju Mladi za napredek Maribora.

9. Ali šola sodeluje v projektih?

Šola se redno prijavlja za sodelovanje v mednarodnih projektih v okviru Erasmus+. V preteklih letih so dijaki lahko opravljali PUD v Italiji, Nemčiji in na Portugalskem, dijaki gimnazije pa trenutno sodelujejo v mednarodnem projektu z Italijo, Portugalsko in Latvijo.

10. Si lahko v šoli izposodim knjige iz učbeniškega sklada ter druga knjižna gradiva?

Šola ima lastno knjižnico, kjer si lahko dijaki izposodijo knjige iz učbeniškega sklada in druga knjižna gradiva. Na voljo je tudi čitalnica s prostim dostopom do 10 računalnikov.

11. Kateri tuji jezik se na šoli izvaja?

Prvi tuji jezik v tehniški gimnaziji je angleščina, drugi tuji jezik je nemščina. V strokovnih in poklicih programih imajo dijaki en tuji jezik, praviloma je to angleščina.

12. Kako je s programsko opremo za dijake SERŠ-a?

Dijaki SERŠ-a imajo na razpolago za domačo in šolsko rabo programsko opremo Microsoft Office 365 A3 z namiznimi in spletnimi aplikacijami ter storitvami in Adobe Creative Cloud z vsemi aplikacijami. Na portalu Azure si lahko dijaki brezplačno snamejo še veliko ostale programske opreme, kot so Microsoft operacijski sistemi za osebne računalnike in strežnike, razna programerska orodja ipd.

13. Kakšne možnosti nadaljnjega šolanja imam po zaključenem 3-letnem programu?

Dijak z uspešno zaključenim 3-letnim poklicnim programom elektrikar ali računalnikar lahko šolanje nadaljuje v programih PTI (3 + 2) za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in sicer na SERŠ-u v programu elektrotehnik ali tehnik računalništva.

14. Ali se po uspešno zaključenem 4-letnem strokovnem programu lahko vpišem na fakulteto?

Da, po zaključenem 4-letnem strokovnem programu in opravljeni poklicni maturi se dijak lahko vpiše v višje- in visokošolske programe; z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe.

15. Kam se lahko vpišem po zaključeni tehniški gimnaziji?

Dijak se po uspešno zaključeni tehniški gimnaziji in opravljeni  splošni maturi lahko vpiše v katerikoli univerzitetni in visokošolski program ter višjo šolo.

16. Kaj pomeni deficitarni poklic?

Deficitarni poklic je poklic, za katerega na trgu dela primanjkuje kadra, usposobljenega za določeno delo. Eden izmed teh je poklic elektrikar, katerega izobraževalni program izvajamo na SERŠ-u. Dijaki, ki se vpišejo v 1. letnik programa elektrikar, lahko pridobijo štipendijo za deficitarne poklice, ki znaša približno 100 evrov mesečno.

17. Kako poteka pouk prakse?

Praktični pouk v šoli se odvija v učilnicah praktičnega pouka. Sem spadajo računalniške učilnice in učilnice, prilagojene za učenje določenih poglavij elektro stroke.

18. Katere statuse šola omogoča dijakom?

Izobraževanje prilagajamo dijakom športnikom, kulturnikom, tekmovalcem na mednarodnih tekmovanjih in dijakom, ki se vzporedno izobražujejo. Našim dijakom ponujamo tudi status raziskovalca in demonstratorja.

19. V osnovi šoli sem imel status nadarjenega učenca. Ali ga lahko imam tudi v srednji šoli?

Da. Učenci, ki to želijo, ob vpisu predložijo potrdilo o nadarjenosti iz osnovne šole.

20. Kako se tehniška gimnazija razlikuje od programov drugih gimnazij?

Tehniška gimnazija združuje splošna in strokovna znanja. Po zaključenem 1. letniku si dijaki izberejo sklop izbirnih predmetov v smeri računalništva ali elektrotehnike. Izbrane strokovne predmete imajo dijaki do četrtega letnika, imajo pa npr. v primerjavi z dijaki splošnih gimnazij manj ur biologije, kemije, geografije in zgodovine. Poleg teorije sta v urniku še po dve uri vaj tedensko z izbranega področja. Obiskovanje naše gimnazije pa jim omogoči tudi obiskovanje krožkov in uporabo sodobne opreme s strokovnih področij računalništva in elektrotehnike.

21. Kaj je praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD)?

Dijaki med izobraževanjem v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih programih opravijo del izobraževanja pri delodajalcu v dejanskih okoliščinah ustrezne stroke.

22. Kako dolgo poteka PUD?

Za dijake programov elektrikar in računalnikar poteka PUD 24 tednov, za dijake programa elektrotehnik 8 tednov in za dijake programa tehnik računalništva 4 tedne.

23. Imate izkušnje z delom z dijaki s posebnimi potrebami?

Na šoli se šolajo številni dijaki z odločbo dijaka s posebnimi potrebami. Dijakom omogočamo prilagoditve glede na njihove odločbe, najpogosteje gre za prilagoditve pri ocenjevanju, npr.: napovedano ocenjevanje, podaljšan čas ocenjevanja, neupoštevanje napak, ki izhajajo iz primanjkljaja, prilagojeno gradivo, možnost uporabe lastnega računalnika. Dijaki poklicnih (3-letnih) programov imajo v odločbi pogosto dodeljeno tudi učno pomoč, ki si jo izberejo sami glede na potrebe pri posameznih predmetih in jo lahko med šolskim letom zamenjajo. Za srednjo šolo potrebujejo dijaki novo odločbo. Ker postopek pridobitve odločbe traja praviloma 6 mesecev ali več, svetujemo, da si jo pričnejo učenci oz. njihovi starši urejati takoj, ko so prepričani, na katero srednjo šolo se želijo vpisati.