Splošno

Poklicno-tehniški program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

Vpisni pogoji

Pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključen ustrezni poklicni program vključno z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ustrezne smeri. Računalnikarji in elektrikarji se lahko med drugim vpišejo v PTI program Tehnik računalništva in Elektrotehnik.

MIZŠ je 12. 1. 2023 na svoji spletni strani objavilo Razpis za vpis. SERŠ-u so razpisali en oddelek PTI Tehnik računalništva in en oddelek PTI Elektrotehnik.

Prijava

Najkasneje do 12. 5. 2023 morajo dijaki oddati izpolnjeno Prijavo za vpis v začetni letnik. Prijavo pošljejo oz. oddajo na šoli, kamor se prijavljajo.

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa se prijavljene kandidate izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz SLO, MAT in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku – največje število možnih točk je 45 in
  • učnim uspehom iz SLO, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu – največje število možnih točk je 15.

Skupaj lahko tako dijak zbere največ 60 točk.

Rokovnik za vpis

KDAJ?
KAJ?
17. in 18. 2. 2023
Informativni dan – več o programih na SERŠ-u si lahko preberite tukaj: 

Morebitna vprašanja pošljete na e-naslov ali .

do 12. 5. 2023
Prijavljanje za vpis – prijave oddane po tem roku ne smemo sprejeti
17. 5. 2023
Objava stanja prijav (spletna stran MIZŠ)
do 1. 6. 2023
Morebitni prenos prijav za vpis
do 20. 6. 2023
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa
do 3. 7. 2023
Vpis – točen datum in način (osebno ali na daljavo) določi šola
do 31. 8. 2023
Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

Odločba otroka s posebnimi potrebami

Dijaki, ki potrebujejo odločbo dijaka s posebnimi potrebami in se nameravajo vpisati v poklicno-tehniško izobraževanje, si morajo zaradi spremembe ravni izobraževanja urediti novo odločbo. Starši morajo na Zavodu RS za šolstvu vložiti zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, ki jo najdejo na spletni strani Zavoda RŠ za Šolstvo oz. tukaj.

Obvezna priloga zahtevku je strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila), poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku in zapisnik opravljenega razgovora z otrokom. Poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda in zapisnik napiše šola. Dijaki oz. starši razrednika oz. šolsko svetovalno službo (Lara Jug, , 02/234 19 31) obvestijo o nameri nadaljevanja šolanja dijaka v PTI programu, da jim pripravi navedeno dokumentacijo. Priprava dokumentacije traja 30 dni, urejanje nove odločbe na Zavodu RS za šolstvo pa lahko tudi do 6 mesecev.

Za dodatne informacije o vpisu v PTI program se obrnite na šolsko pedagoginja Laro Jug (Lara Jug, , 02/234 19 31) ali Majo Kirbiš (02/234 19 12, ).

Vse aktualne novice bodo sproti objavljene na tej spletni strani.

VPIS V PROGRAME PTI – 1. letnik – šolsko leto 2022/23

Vpis v programe PTI je zaključen.

Spodnja meja za program Tehnik računalništva PTI je bila 34,5 točk, za program Elektrotehnik PTI pa 35,5 točk.

Vsa mesta za novince smo zapolnili.

 

Vpisna dokumentacija 2022

Prijavljenim kandidatom smo 10. 6. 2022 po pošti poslali obvestilo o vpisu s prilogami. Kandidati v skladu z navodili do 24. 6. 2022 pošljejo potrebno dokumentacijo po elektronski pošti na naslov .

Obvestilo:

Šolska prehrana – več si lahko preberete tukaj.

Obrazec za prijavo na malico

Učbeniški sklad in delovni zvezki:

Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)