Splošno

Poklicno-tehniški program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

Vpisni pogoji

Pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključen ustrezni poklicni program vključno z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ustrezne smeri. Računalnikarji in elektrikarji se lahko med drugim vpišejo v PTI program Tehnik računalništva in Elektrotehnik.

MIZŠ je 11. 1. 2024 na svoji spletni strani objavilo Razpis za vpis. SERŠ-u so razpisali en oddelek PTI Tehnik računalništva in en oddelek PTI Elektrotehnik.

Prijava

Najkasneje do 13. 5. 2024 morajo dijaki oddati izpolnjeno Prijavo za vpis v začetni letnik. Prijavo pošljejo oz. oddajo na šoli, kamor se prijavljajo.

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa se prijavljene kandidate izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz SLO, MAT in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku – največje število možnih točk je 45 in
  • učnim uspehom iz SLO, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu – največje število možnih točk je 15.

Skupaj lahko tako dijak zbere največ 60 točk.

Rokovnik za vpis

KDAJ?
KAJ?
16. in 17. 2. 2024
Informativni dan – več o programih na SERŠ-u si lahko preberite tukaj: 

Morebitna vprašanja pošljete na e-naslov , ali .

do 13. 5. 2024
Prijavljanje za vpis – prijave oddane po tem roku ne smemo sprejeti
29. 5. 2024
Objava stanja prijav (spletna stran MIZŠ)
do 3. 6. 2024
Morebitni prenos prijav za vpis
do 20. 6. 2024
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa
do 3. 7. 2024
Vpis – točen datum in način (osebno ali na daljavo) določi šola
do 31. 8. 2024
Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

Odločba otroka s posebnimi potrebami

Dijaki, ki potrebujejo odločbo dijaka s posebnimi potrebami in se nameravajo vpisati v poklicno-tehniško izobraževanje, si morajo zaradi spremembe ravni izobraževanja urediti novo odločbo. Starši morajo na Zavodu RS za šolstvu vložiti zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, ki jo najdejo na spletni strani Zavoda RŠ za Šolstvo oz. tukaj.

Obvezna priloga zahtevku je strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila), poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku in zapisnik opravljenega razgovora z otrokom. Poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda in zapisnik napiše šola. Dijaki oz. starši razrednika koordinatorico dela z dijaki s PP Iris Vinko (Iris Vinko, , 02/234 19 29) obvestijo o nameri nadaljevanja šolanja dijaka v PTI programu, da jim pripravi navedeno dokumentacijo. Priprava dokumentacije traja 30 dni, urejanje nove odločbe na Zavodu RS za šolstvo pa lahko tudi do 6 mesecev.

Za dodatne informacije o vpisu v PTI program se obrnite na šolsko pedagoginja Laro Jug (Lara Jug, , 02/234 19 31), Majo Kirbiš (02/234 19 12, ) ali (Marino Kaučič 02/234 19 26, )

Vse aktualne novice bodo sproti objavljene na tej spletni strani.

 

Vpisna dokumentacija 2022

Prijavljenim kandidatom smo 10. 6. 2022 po pošti poslali obvestilo o vpisu s prilogami. Kandidati v skladu z navodili do 24. 6. 2022 pošljejo potrebno dokumentacijo po elektronski pošti na naslov .

Obvestilo:

Šolska prehrana – več si lahko preberete tukaj.

Obrazec za prijavo na malico

Učbeniški sklad in delovni zvezki:

Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)