Cena malice

2,73 EUR

6 menijev

topli in hladni mesni
topli in hladni vegetarijanski
topli in hladni stalni meni

 

Način plačila

Šolsko malico si dijaki naročate za en dan naprej z dijaško izkaznico oz. RFID ključkom. Dijaki, ki si malice ne boste naročili, si boste lahko kupili samo hladno malico. Plačevanje poteka z RFID ključkom oz. dijaško izkaznico, na katero si dijaki, ki niso upravičeni do subvencionirane malice, naložijo denar. To lahko storijo vsak dan od 9.00 do 12.00 pri uslužbencih v jedilnici. Dijaki, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane, si na ključek ne nalagajo denarja, ampak bodo konec meseca prejeli položnico. 

Kontakt

Lara Jug

svetovalna služba

Uradne ure: torek od 9.30 do 10.15 ter četrtek od 9.30 do 10.15, kabinet M2

Aktualno

V skladu s spremembo Zakona o šolski prehrani bo cena malice za šolsko leto 2021/2022 znašala 2,73 EUR. Nova cena začne veljati s 1. 9. 2021.

Šola podatke o upravičenosti do subvencionirane šolske prehrane prejema iz aplikacije MIZŠ, zato staršem na šolo ni potrebno posredovati odločb o otroškem dodatku.

Zaradi nepravočasne dostave živil oz. težje zagotovitve dostave živil grosistov, ki v centralno kuhinjo Skalina dostavljajo živila, prihaja do sprememb jedilnika. Sodeč po pogovorih s pogodbenimi podjetji, bo tega vedno več, zato vas prosimo za raumevanje. 

Če ste izgubili RFID ključek, morate to čimprej sporočiti organizatorici prehrane.

Rezultati ankete zadovoljstva s šolsko prehrano 2021-22

Organizacija

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrane ZŠolPre-1 (Ul. RS št.3, 2013), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstevZakon za uravnoteženje javnih financ in Pravila šolske prehrane.

Šola ima za pripravo in razdeljevanje malic sklenjeno pogodbo s Skalina d. o. o.

Dijaki dobijo svoj obrok v dveh razdelilnicah šolske prehrane v prostorih šole na Smetanovi 6, kjer ga tudi zaužijejo. Dijaki pri uživanju obroka upoštevajo vsa higienska pravila in pravila lepega vedenja. Neupoštevanje teh pravil se šteje za lažjo kršitev šolskega reda.

Nadzor nad razdeljevanjem hrane v sami razdeljevalnici opravljajo delavci zunanjega izvajalca. Nadzor v jedilnicah opravljajo dežurni strokovni delavci.

Dijaki imajo čas za malico po urniku med 9.30 in 12.00.

Prijava na subvencionirano malico

Na subvencionirano prehrano se dijaki prijavijo s prijavnico, ki jo oddajo organizatorici prehrane, razredniku ali v tajništvo šole.

Dijak lahko kadarkoli med šolskim letom subvencionirano malico odjavi. Starši morajo šoli posredovati pisno odjavo od malice.

Pravico do subvencionirane malice imajo dijaki, ki se redno izobražujejo za vsak dan prisotnosti pri pouku ali drugih obveznih šolskih dejavnostih. Dijaki nimajo pravice do malice v času praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, udeležbi na tekmovanjih zunaj šole. Šola dijake za te dni odjavi od malice.

Subvencionirana prehrana

Subvencija za malico pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • do 42 % neto povprečne plače v RS – 100 % subvencija za malico (2,73 EUR); malica za dijaka je brezplačna.
  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS – 70 % subvencija za malico (1,91 EUR); za malico dijak plača 0,82 EUR na dan.
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS – 40 % subvencija za malico (1,09 EUR), za malico dijak plača 1,64 EUR na dan.

Dijak bo imel pravico do subvencionirane malice, če bo v šoli oddal izpolnjeno prijavnico, šola pa bo preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja prejela podatek o njegovi upravičenosti do subvencije.

Dijaki se naročijo za obrok za en dan naprej z RFID ključkom oz. dijaško izkaznico preko elektronskega terminala izvajalca šolske prehrane. Dijak plača vsak obrok, ki ga naroči. V primeru daljše odsotnosti bo plačal le svoj delež enega nekoriščenega obroka (prvi dan odsotnosti), za naslednje dni dijak ne bo naročen. Malic tako starši in dijaki NE ODJAVLJAJO. Dijak, ki predvideva odsotnost, se na malico za naslednji dan ne naroči. V primeru, ko dijak zaradi odsotnosti ni naročil malice, lahko koristi obrok, ki je na razpolago, praviloma hladni meni.

Malico bodo dijaki oz. starši plačevali v obliki izdane položnice za pretekli mesec. Položnico bodo dijaki dobili v šoli. V kolikor starši ne bodo plačali položnice v določenem roku na položnici, bo šola do izvršenega plačila blokirala naročanje malice.