Individualizirani programi se praviloma sestavijo v mesecu septembru za vse dijake, ki imajo veljavno odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši bodo domov prejeli pisno vabilo. Do sestave novega IPja se za dijake višjih letnikov upošteva naš lanski IP, dijaki lahko tudi takoj pričnete z individualno učno pomočjo.

Za dijaki, ki ste še v postopku in še nimate odločbe bomo IP sestavili, ko na šolo prejmemo veljavno odločbo otroka s posebnimi potrebami (odločba iz OŠ v SŠ ni veljavna).

Postopek za pridobitev statusa dijaka s posebnimi potrebami:

  1. Oglasite se na OE Zavoda za šolstvo (OE Maribor je na naslovu: Trg revolucije 7 na Taboru; za druge enote je to drugje), kjer vložite zahtevek za uvedbo postopka. Med drugim morate priložiti Poročilo šole in Zapisnik opravljenega razgovora z dijakom. Dokumente vam bo pripravila svetovalna služba v roku 14 dni, ko jo boste za to ustno ali pisno zaprosili.
  2. Zavod vas usmeri na ustrezno komisijo.
  3. Otrok bo napoten na potrebne preglede.
  4. Komisija izda strokovno mnenje in vam ga pošlje.
  5. Zavod za šolstvo na osnovi strokovnega mnenja komisije pripravi odločbo, ki jo pošlje staršem in šoli. Šola prejme skupaj odločbo in strokovno mnenje
  6. Strokovni tim na šoli v 40-tih dneh od prejema odločbe pripravi individualiziran program – IP v katerem določi prilagoditve. Na sestanek so vabljeni starši in dijak.

Po izkušnjah postopek  za pridobitev odločbe traja 6 mesecev do enega leta.