Prijava k maturi

Kandidati, ki bi želeli opravljati maturo v spomladanskem roku, se lahko na maturo prijavijo najkasneje do 29. 3. 2024 z obrazcem Prijava k maturi. Prijavo oddajo tudi kandidati, ki želijo opravljati posamezni izpit iz maturitetnega predmeta (obrazec Prijava k izpitu iz maturitetnega predmeta na splošni maturi) oz. popravne izpite (obrazec Prijava k izpitu). Prijave oddate tajnici splošne mature – Nataši Hauptman najkasneje do 29. 3. 2024 v času njene govorilne ure (vsak torek med 10.30 – 11.00, v prostoru M7 na Gosposvetski 9) ali pošljete priporočeno po pošti.

 

Prijavi priložite:

  • fotokopije spričeval vseh štirih letnikov srednje šole in spričevala poklicne mature (velja za kandidate, ki niso redni dijaki naše šole) ter
  • fotokopiji plačane položnice na RIC in plačilnega naloga našega računovodstva (velja za kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka)

Maturo oz. posamezen izpit plačajo:

  • kandidati , ki nimajo statusa rednega dijaka,
  • kandidati, ki želijo opravljati maturo kot 21- letniki.

Opozorilo: Statusa rednega dijaka nimajo slušatelji ob delu in kandidati ki bodo opravljali posamezen izpit ali celo maturo kot 21-letniki.

 

Plačilo zajema:

  • stroške pisnih izpitov na RIC (120€ cela matura 24€ posamezen izpit),
  • stroške internih delov izpitov: vsak ustni izpit (20€), seminarske naloge, terensko delo (30€),
  • administrativne stroške in delo tajnika mature(23€).

Prilagam fotokopijo položnice s podatki za nakazilo internega dela izpita (npr. ustni izpiti + administrativni stroški). Rok plačila je 29. 3. 2024.

Prijave brez potrdil o plačilu so neveljavne!