Razpis: delovno mesto ravnatelja

Svet šole na podlagi 61. sklepa sveta šole z dne 25. 1. 2024 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ice SERŠ MARIBOR. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,…