Vzgoja za mir, družino in nenasilje je obvezen del OIV za gimnazijce.

 

CILJI:

 • dijakom omogočimo boljše spoznavanje in osebnostno zorenje;
 • dijaki se seznanijo s temeljnimi vzroki konfliktov v družini, med vrstniki, družbi in možnostmi za preseganje konfliktnih situacij brez nasilja;
 • z vzgajanjem in izobraževanjem za uravnavanje medčloveških stikov se dijaki naučijo samostojnosti pri odločanju o problemu ter vrednotenju in reševanju problema;
 • dijaki se naučijo povezovati svoja osebna doživetja in izkušnje z družbenimi normami;
 • dijaki spoznajo, da je potrebno razvijati posameznika v svobodno, miroljubno, strpno, odgovorno in nenasilno osebnost;
 • pri dijakih spodbudimo kritičnost ob globljem spoznavanju korenin socialnih in drugih človeških problemov;
 • dijaki analizirajo in interpretirajo procese in pojave ( nasilje, netoleranca, ksenofobija, rasizem, predsodki, .., načine preseganja problemov);
 • dijaki utemeljujejo in oblikujejo svoje lastne sklepe na osnovi racionalnih argumentov;
 • razvijanje spretnosti: analitično mišljenje, komunikacijske tehnike (dialog, argumentacija…), kooperacija.

 

Obvezne izbirne vsebine bodo ob četrtkih v stalni učilnici od 8. 9. 2022.

Za odsotne dijake (opravičeno ali neopravičeno) bomo pripravili nadomestno dejavnost v času pred ali po pouku.

Predavatelji (po vrstnem redu):

 • Zdravko Papić (5-krat)
 • Irena Srša Žnidarič (2-krat)
 • Lara Jug (2-krat)

Udeležba je obvezna.

 

Pripravila: Zdravko Papić in Borut Breščak                                                                                     Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.