Evidenčno javno naročilo za izvajanje prilagojenega prevoza težje ali težko gibalno oviranih dijakov v šolskem letu 2022/2023

 

Prevoznik bo v šolskem letu 2022/2023 izvajal prilagojeni prevoz težje ali težko gibalno oviranih dijakov, na relaciji

  1. Žolgarjeva ulica 9, Maribor – Smetanova 6, Maribor, od kraja bivanja do kraja šolanja in nazaj.

Ponudnik mora upoštevati najbolj racionalno oz. najkrajšo relacijo v km od doma dijaka do šole in nazaj in priložiti njen pisni prikaz (izpis iz spletne strani – daljinomer google zemljevidi).

Prevoz mora biti prilagojen šolskemu urniku in potrebam dijaka. Prav tako bo opravljal prevoz dijaka v skladu s šolskim urnikom v kraj izven kraja šolanja v okviru šolskih dejavnosti, ekskurzij, ki so za dijake obvezne.

Na razpis se lahko prijavite prevozniki, ki kot fizične ali pravne osebe opravljate dejavnost prevoza, in svojo ustreznost dokazujete z naslednjo dokumentacijo:

  • veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza;
  • potrdilom (homologacijo), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka vozila;
  • potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavno registracijo.

Srednja šola sklene z izbranim najugodnejšim prevoznikom pogodbo, v kateri se dogovorita, da pogodbena cena na kilometer velja za dnevni prevoz v skladu s prisotnostjo dijaka v srednji šoli po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, z navedbo razdalje v kilometrih, in sicer od kraja bivanja dijaka do kraja šole in nazaj in za morebitne prevoze izven kraja šole na šolske dejavnosti, ki so obvezne v skladu z izobraževalnim programom, ki ga dijak obiskuje.

Če prevoznik opravlja prilagojen prevoz več dijakov hkrati, mu srednja šola povrne stroške prevoza v skladu z dejansko opravljenimi kilometri po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, od kraja bivališča prvega dijaka do kraja šole, kamor pelje zadnjega dijaka, in nazaj.

Pogodba se sklepa  za čas od 1. 9. 2022 do 24. 6. 20223, izjemoma podaljšano do 31. 8. 2023. Prevoznik bo po opravljenem prevozu šoli najkasneje do 5. dne v naslednjem mesecu izstavil e – račun s specifikacijo opravljenih voženj. Račun mora vsebovati naslednje podatke: 

  • datum opravljene storitve z zneskom,
  • prisotnost upravičenca v obračunskem obdobju,
  • izjavo o pravilnosti in točnosti podatkov.

Pravica prevoznika do povračila potnih stroškov iz drugega naslova (npr. iz delovnega razmerja) in pravica do subvencioniranega prevoza dijaka na isti relaciji se izključujeta.

Zainteresirani kandidati pošljite prijavo na razpis, skupaj z dokazili, na naslov: Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova ulica 6, Maribor,

najkasneje do 22. julija 2022 do 12. ure.

EJN – obrazec za prijavo na razpis

Za dodatne informacije kontaktirajte Marijo Janžek, el. naslov .

 

Pripravila: Marija Janžek, tajnica VIZ                                                                                                 Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.