NAVODILA KANDIDATOM NA JESENSKEM ROKU SPLOŠNI MATURI 2021

Navodila so namenjene tudi kandidatom, ki bodo v okviru splošne mature opravljali dodatni maturitetni izpit – 5. predmet.

Pisni izpiti na splošni maturi se začnejo v torek, 24. 8. 2021 z izpitom iz slovenščine

(oba dela) in zaključijo v ponedeljek, 30. 8. 2021. Individualne razporede za pisne izpite bodo kandidati prejeli med 19. 8. in 21. 8. po klasični pošti.

Vsi pisni izpiti bodo potekali na Gosposvetski 9 v N etaži s pričetkom ob 9.00.

 • Če v času opravljanja mature kandidat zboli, o tem takoj obvesti tajnico splošne mature po telefonu (02 234 19 33) oz. el. pošti (). V roku 24 ur pa na šolo po el. pošti ali priporočeno po klasični pošti, pošlje ustrezna dokazila (zdravniško potrdilo) o nezmožnosti opravljanja mature. Priloži tudi prošnjo o možnosti opravljanja mature v jesenskem roku s priznavanjem za nazaj. Prošnjo naslovi na ŠMK SM.
 • V primeru karantene je potrebno opravite test PCR in tajnici SM posredovati potrdilo o opravljenem testu. V primeru negativnega izida, kandidat lahko pristopi k opravljanju izpita. Izpit opravlja v posebnem prostoru. Natančna navodila so objavljana na spletni strani šole. https://www.sers.si/2021/05/03/pcr-testiranje-za-maturante/

 

Za kandidate v času mature velja naslednji hišni red:

 • Kandidati v času izvedbe mature vstopajo (in izstopajo) v šolo posamično na razdalji
 • 1,5m – 2m in izključno pri glavnem vhodu na Gosposvetski z zaščitno masko na obrazu. Priporoča se uporaba mask z višjo stopnjo zaščite.
 • Razpored kandidatov po izpitnih prostorih za pisne izpite bo objavljen na dan izpita ob vstopu v avlo šole na Gosposvetski na notranji strani steklenih površin levo in desno od vhodnih vrat, sedežni red pa bo izobešen ob vhodu v izpitni prostor oz. na vratih učilnic.
 • Zbiranje kandidatov pred izpitnim prostorom ni dovoljeno.
 • Vstop v izpitni prostor bo možen od 8.30 dalje. Kandidati morajo biti v prostoru vsaj 15 minut pred začetkom izpita.
 • Kandidati vstopajo v izpitne prostor s predpisano medsebojno razdaljo. Enako velja za izstopanje.
 • Kandidat med opravljanjem izpita nosi zaščitno masko.
 • Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svoj osebni dokument na levi zgornji rob mize, nadzorni učitelj brez dotika dokument pogleda. Na zahtevo nadzornega učitelja kandidat za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza.
 • Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut, a se mu pisanje ne podaljša.
 • Med posameznimi deli izpita kandidati ne zapuščajo izpitnega prostora.
 • Kandidati prinesejo s seboj v izpitni prostor:
  1) dovoljene pripomočke za posamezni predmet (pri tujem jeziku uporabljajo svoje slovarje),
  2) osebni dokument,
  3) pisalo in rezervno pisalo,
  4) masko
  5) razkužilo za roke,
  6) steklenico s pitno vodo
  7) malico.

Rezervnih pisal in slovarjev šola zaradi možnosti okužbe ne bo omogočala.

 • Vnašanje telefonov in pametnih ur v izpitni prostor je prepovedano. Možnosti odlaganja telefonov v poseben prostor zaradi večje možnosti prenosa virusa ne bo.
 • Ustni izpiti na SM bodo potekali med 30. 8. In 2.9. 2021. Razporedi bodo objavljeni v petek, 20. 8. 2021, na notranji strani steklenih površin na desni strani pri vhodu v šolo. Razporede bodo kandidati prejeli tudi po el. pošti.
 • Komisije za ustne izpite bodo v jesenskem roku SM 2021 sestavljene iz dveh učiteljev.
 • Kandidat se pri izbiri izpitnega listka le-tega ne dotakne, dokler izpitni komisiji ne potrdi njegove izbire (enkrat lahko izpitni listek tudi zamenja).
 • Seznanitev kandidatov z rezultati splošne mature in dodatnega maturitetnega izpita bo 16. 9. 2021 v prostorih šole. Natančen čas in prostor bo objavljen na spletnih straneh šole, in sicer do 10. 9. 2021.
 • Kandidati, ki na dan 20. 8. 2021 ne bodo izpolnjevali pogojev za pristop k spomladanskemu roku splošne mature, bodo odjavljeni od spomladanskega izpitnega roka.