ZADNJI ROK za prijavo k zimskemu roku poklicne mature  je petek, 3. 12. 2021. Pravilno izpolnjeni prijavi je potrebno priložiti potrdilo o poravnanih stroških za pristop k PM (plačilo v računovodstvu šole).

ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021

3. december (pet)Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v zimskem izpitnem roku (prijavnica)
22. januar 2022 (sob)Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1
28. januar 2022 (pet)Rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)
28. januar 2022 (pet)Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM    *2
1. februar 2022 (tor)Slovenščina – pisni izpiti
2. februar 2022 (sre)Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpiti
3. februar 2022 (čet)2. predmet – pisni izpiti (Računalništvo, Elektrotehnika)
4. februar – 12. februar 2022Ustni izpiti in 4. predmet
3. marec 2022 (čet)Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
  

 

*1         O upravičenosti razlogov za zamudo odloča ŠMK PM na podlagi pisnih dokazil.

*2         Kandidati, ki nimajo statusa dijaka/udeleženca izobraževanja odraslih, morajo predložiti

             spričevalo o zaključnem letniku in potrdilo o plačilu izpitov PM (blagajna v računovodstvu šole).

Neupoštevanje rokov vodi v izgubo pravice pristopa k opravljanju izpitov.

  • Abecedni razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan pisanja pri vhodu v šolo na Gosposvetski in ob vhodnih vratih učilnic.
  • Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni pri vhodu v šolo na Gosposvetski 31. 1. 2022.

COVID 19

V primeru okužbe kandidata s Covid 19 o tem kandidat takoj obvesti tajnico poklicne mature po telefonu oz. el. pošti: . V roku 24 ur pa na šolo po el. pošti ali priporočeno po klasični pošti pošlje ustrezna dokazila (zdravniško potrdilo) o nezmožnosti opravljanja mature. 

V primeru odrejene karantene mora kandidat opraviti test PCR in tajnici PM posredovati natisnjeno potrdilo o opravljenem testu, ki ne sme biti starejše od 24 ur. V primeru negativnega izida, kandidat lahko pristopi k opravljanju izpita. Izpit opravlja v posebnem prostoru.

PISNI IZPITI

Vstop kandidatov v izpitni prostor je možen od 8:30 dalje. Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri. Kandidati morajo upoštevati vsa varnostna navodila šole glede preprečevanja širjenja okužbe z virusom COVID 19, ki so objavljena na spletni strani šole.

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.

Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

SLOVENŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični angleški slovar, slovensko-angleški slovar in angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki)

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir

NEMŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični nemški slovar, nemško-slovenski slovar in slovensko-nemški slovar (v knjižni obliki)

ELEKTROTEHNIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, ravnilo

RAČUNALNIŠTVO – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.