Popravni izpit opravljajo dijaki iz predmetov oz. programskih enot, kjer imajo ob zaključku pouka nezadostno oceno.

Dopolnilni izpit opravljajo dijaki, ki do zaključka pouka pri predmetu oz. programski enoti niso ocenjeni.

Predmetni izpit opravljajo dijaki, ki se želijo prepisati v drug izobraževalni program ali želijo izboljšati končno pozitivno oceno predmeta oz. programske enote. Izboljševanje ocene je možno enkrat v predzadnjem in zadnjem letniku pred začetkom opravljanja SM, PM ali ZI.

1.STATUS DIJAKA ALI UDELEŽENCA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA – ZAKLJUČNI RAZREDI

Dijak zaključnega razreda ima status dijaka do 30. 9. Od 1. 10. naprej opravlja izpite kot občan in plača vsak izpit.

Če želi ohraniti status dijaka, se mora ponovno vpisati v zaključni razred, kar je možno samo v primeru, če še ni ponavljal. Dijak izpolnjeno Vpisnico v višji letnik, ki je objavljena na spletni strani šole pod Obrazci, odda v tajništvo šole v času uradnih ur med 10.00 in 12.00. Dijak ponavlja letnik v celoti.

Lahko si pridobi tudi status izrednega udeleženca izobraževanja in v izrednem izobraževanju opravi manjkajoče izpite v izpitnih rokih izobraževanja odraslih. Ti izpiti se opravljajo v petih izpitnih rokih v šolskem letu. V zvezi z izrednim izobraževanjem se oglasi pri organizatorici izrednega izobraževanja Barbari Gajšek ().

 

2. IZPITI

Na izpite se dijaki prijavijo 7 dni pred začetkom razpisanega roka izpitov. Prijavnice pošljejo na e-naslov ali po pošti. Odjavijo se lahko 3 dni pred rokom.

Izpitni rok Prijava Objava razporeda – na spletni strani šole
24. in 25. 5. 2021

izpitni rok za dijake zaključnega letnika srednjih strokovnih programov, poklicno-tehniških programov in tehniške gimnazije – na prijavnici pod mesec izpita vpišite maj

do srede, 19. 5. 2021, do 12.00 Dijak lahko opravlja največ en popravni izpit ali en dopolnilni izpit ali en predmetni izpit (za izboljšanje ocen) zaradi pristopa k spomladanskemu roku mature. Razpored bo objavljen najkasneje 21. 5. 2021, ob 15.00.
26. 5. – 2. 6. 2021

Spomladanski rok za 3. letnik SPI – na prijavnici pod mesec izpita vpišite junij

do srede, 19. 5. 2021, do 12.00 Razpored bo objavljen najkasneje 25. 5. 2021, ob 12.00.
30. 6. – 6. 7. 2021

Spomladanski rok

do četrtka, 24. 6. 2021 Izpit iz matematike bo 30. 6. 2021, ob 8.00, razpored za MAT bo objavljen najkasneje 29. 6. 2021, ob 12.00.

Objava razporeda za druge predmete bo najkasneje 30. 6. 2021, ob 12.00. 

16. 8. – 20. 8. 2021

Jesenski rok

do ponedeljka, 9. 8. 2021 Izpit iz matematike bo 16. 8. 2021, ob 9.00, razpored za MAT bo objavljen najkasneje 13. 8. 2021, ob 12.00.

Objava razporeda za druge predmete bo najkasneje 16. 8. 2021, ob 12.00.

 

Organizirane priprave na izpite bodo potekale od 24. 6. do 30. 6. 2021. Urnik in način izvajanja priprav bo objavljen na spletni strani šole.

 

a) Zaključni oddelki

Dijak zaključnega oddelka lahko do konca šolskega leta brezplačno opravlja 3 popravne izpite, od tega največ dva v spomladanskem (julijskem) izpitnem roku. Če ima dijak več kot 3 popravne izpite, jih opravlja v naslednjih rokih, ki bodo objavljeni. Običajno je to v oktobru, decembru… Te izpite praviloma plača v okviru izobraževanja odraslih.

Če ima dijak poleg zaključenih treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite. V spomladanskem roku lahko dijak opravlja skupaj največ 2 izpita, v jesenskem največ 3 izpite.

K dodatnemu majskem izpitnem roku lahko pristopijo samo dijaki, ki jim manjka en izpit, da uspešno zaključijo letnik in lahko pristopijo k maturi.

 

b) Nezaključni oddelki

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite (73. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 39. člen Zakona o gimnazijah). Dijak, ki ima več kot 3 negativne ocene ima pravico ponavljati letnik razen v primeru, če je to pravico že izkoristil.

Dijak lahko v spomladanskem roku opravlja največ 2 izpita (vse vrste izpitov), v jesenskem pa največ 3 izpite. Dijak, ki ima poleg treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite.

Če je dijak neuspešen pri dopolnilnemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku dobi za neocenjen predmet nezadostno (oceno 1). V naslednjem roku opravlja iz tega predmeta popravni izpit. Dijak, ki ima po končanem spomladanskem izpitnem roku več kot 3 negativne ocene, ne sme pristopiti k jesenskemu izpitnemu roku. Tak dijak ponavlja letnik, če te pravice še ni izkoristil.

 

Vloge, ki v tajništvo šole ne bodo prispele do torka, 6. 7. 2021, bomo obravnavali po jesenskem izpitnem roku meseca avgusta.