Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi bo v sredo, 6. julija 2022, ob 10. uri v telovadnici šole.

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature 2022 je četrtek, 7. julija 2022.

 

29. MAREC 2022 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem izpitnem roku (prijavnica)
18. MAJ 2022 Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1
24. MAJ 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)

 

Pisni izpiti se pričnejo v soboto, 28. maja 2022, in se končajo v četrtek, 9. junija 2022, po koledarju PM.

28. maj 2022 ANGLEŠČINA
30. maj 2022 SLOVENŠČINA
4. junij 2022 MATEMATIKA
7. junij 2022 NEMŠČINA
9. junij 2022 ELEKTROTEHNIKA/RAČUNALNIŠTVO
od 11. 6. do 22. 6. 2021 Ustni izpiti in 4. predmet
6. julij 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

  • Abecedni razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan pisanja pri vhodu v šolo na Gosposvetski in ob vhodnih vratih učilnic.
  • Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni pri vhodu v šolo na Gosposvetski 31. 5. 2022.

COVID 19

V primeru okužbe kandidata s Covid 19 o tem kandidat takoj obvesti tajnico poklicne mature po telefonu oz. el. pošti: . V roku 24 ur pa na šolo po el. pošti ali priporočeno po klasični pošti pošlje ustrezna dokazila (zdravniško potrdilo) o nezmožnosti opravljanja mature. Priloži tudi prošnjo o možnosti opravljanja mature v jesenskem roku s priznavanjem za nazaj. Prošnjo naslovi na ŠMK PM.

V primeru odrejene karantene mora kandidat opraviti test PCR in tajnici PM posredovati natisnjeno potrdilo o opravljenem testu, ki ne sme biti starejše od 24 ur. V primeru negativnega izida, kandidat lahko pristopi k opravljanju izpita. Izpit opravlja v posebnem prostoru.

PISNI IZPITI

Vstop kandidatov v izpitni prostor je možen od 8:30 dalje. Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri. Kandidati morajo upoštevati vsa varnostna navodila šole glede preprečevanja širjenja okužbe z virusom COVID 19, ki so objavljena na spletni strani šole.

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.

Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI:

SLOVENŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični angleški slovar, slovensko-angleški slovar in angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki)

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir

NEMŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični nemški slovar, nemško-slovenski slovar in slovensko-nemški slovar (v knjižni obliki)

ELEKTROTEHNIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, ravnilo

RAČUNALNIŠTVO – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.