Razno

Oddelka 3.ap in 3.bp

Za dijake zaključnih  letnikov se upošteva Interventni zakon (ZIUZEOP, UL RS, 49/2020)ki je v 46. členu v točki 1 opredelil: »Če zaradi epidemije dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku«. Na tej osnovi dijaki zaključnih letnikov še naprej sodelujejo v izobraževanju na daljavo oz. izvajajo priprave na zaključni izpit ali poklicno maturo (pripravljalna dela za izdelek ali storitev in pripravo dokumentacije)

Oddelek 3.cr

Dijaki so s PUD-om začeli 3. marca 2020 in se jim  zaradi prekinitve usposabljanja z delom PUD v celoti prizna kot opravljen v trajanju 4 tednov, če bodo imeli na koncu šolskega leta zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih.

Oddelki 1.ap, 1.bp in 1.cp

Dijaki bi morali opravljati PUD junija in zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije ne bodo napoteni na PUD. Zaradi zagotavljanja varnosti dijakov in oteženega iskanja delodajalcev se jim PUD za 1. letnik v trajanju 3 tednov prizna kot opravljen, če bodo imeli na koncu šolskega leta zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih.

Za vse dijake teh oddelkov pa velja, da potrjeno poročilo o delu in potrjeno mnenje delodajalca nista pogoj za zaključitev ocene PUD-a na koncu šolskega leta in jih ni potrebno oddati.

Pripravil

Dušan Kaiser, organizator PUD