Razno

Obveščamo vas, da je bil dne 21. 7. 2014 v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.

Pravilnik vsebuje manjše spremembe, ki jih uvaja z novim šolskim letom in so vezane predvsem na postopke pridobitve upravičenosti do subvencioniranega prevoza:

  1. Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
    Nova vloga vsebuje poleg podatka o vlagatelju, tudi podatke zakonitega zastopnika mladoletnega vlagatelja.
  2. Potrdilo o vpisu
    Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu. Torej ima  vlagatelj možnost predložiti izpolnjeno in potrjeno vlogo ali izpolnjeno vlogo in priloženo potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.
  3. Praktično izobraževanje – urejate pred odhodom na PUD
    V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu. Se pravi, vlagatelj predloži izpolnjeno novo vlogo in potrjeno oziroma podpisano potrdilo.

Predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake za mesec september 2014 se bo pričela  v ponedeljek, 25. 8. 2014.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Navodilo za izpolnjevanje vloge

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja