Izpiti – informacije in navodila

Popravni izpit opravljajo dijaki iz predmetov oz. programskih enot, kjer imajo ob zaključku pouka nezadostno oceno.

Dopolnilni izpit opravljajo dijaki, ki do zaključka pouka pri predmetu oz. programski enoti niso ocenjeni.

Predmetni izpit opravljajo dijaki, ki se želijo prepisati v drug izobraževalni program ali želijo izboljšati končno pozitivno oceno predmeta oz. programske enote. Izboljševanje ocene je možno enkrat v predzadnjem in zadnjem letniku pred začetkom opravljanja SM, PM ali ZI.

1.STATUS DIJAKA ALI UDELEŽENCA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA

Dijak zaključnega razreda ima status dijaka do 30. 9. Od 1. 10. naprej opravlja izpite kot občan in plača vsak izpit.

Če želi ohraniti status dijaka, se mora ponovno vpisati v zaključni razred, kar je možno samo v primeru, če še ni ponavljal. V tajništvu šole odda vpisnico v višji letnik, na kateri označi, da bo letnik ponavljal. Praviloma ponavlja letnik v celoti, pouk mora redno obiskovati, ocene se ne priznavajo.

Lahko si pridobi tudi status izrednega udeleženca izobraževanja in v izrednem izobraževanju opravi manjkajoče izpite v izpitnih rokih izobraževanja odraslih. Ti izpiti se opravljajo v petih izpitnih rokih v šolskem letu. V zvezi z izrednim izobraževanjem se oglasi pri organizatorici izrednega izobraževanja Ireni Pivko (02/234 19 24, irena.pivko@guest.arnes.si).

2.IZPITI

Na izpite se dijaki prijavijo 7 dni pred začetkom razpisanega roka izpitov v tajništvu šole v času uradnih ur med 10.00 in 12.00. Odjavijo se lahko 3 dni pred rokom.

Izpitni rok Prijava v tajništvu šole v času uradnih ur Objava razporeda  – v avlah šole in pred zbornicama
30. 5. – 7. 6. 2018

Spomladanski rok za 3. letnik SPI

do srede, 23. 5. 2018  
29. 6. – 5. 7. 2018

Spomladanski rok

do petka, 22. 6. 2018 Izpit iz matematike bo 29. 6. 2018 ob 8.00, razpored za MAT bo objavljen najkasneje 28. 6. 2018 ob 12.00.

Objava razporeda za druge predmete bo najkasneje 29. 6. 2018 ob 12.00.

16. 8. – 22. 8. 2018

Jesenski rok

do petka, 13. 7. 2018, od ponedeljka, 6. 8. do četrtka, 9. 8. 2018 Izpit iz matematike bo 16. 8. 2018 ob 9.00, razpored za MAT bo objavljen najkasneje 14. 8. 2018 ob 12.00.

Objava razporeda za druge predmete bo najkasneje 16. 8. 2018 ob 12.00.

Organizirane priprave na izpite bodo potekale v torek, 26. 6. in sredo, 27. 6. 2018 po urniku, ki bo objavljen na šolski spletni strani.

a) Zaključni oddelki

Dijak zaključnega oddelka lahko do konca šolskega leta brezplačno opravlja 3 popravne izpite, od tega največ 2 v spomladanskem izpitnem roku. Če ima dijak več kot 3 popravne izpite, jih opravlja v naslednjih rokih, ki bodo objavljeni. Običajno je to v oktobru, decembru… Te izpite plača v okviru izobraževanja odraslih.

Če ima dijak poleg zaključenih treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite. V spomladanskem roku lahko dijak opravlja skupaj največ 2 izpita, v jesenskem največ 3 izpite.

b) Nezaključni oddelki

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite (73. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 39. člen Zakona o gimnazijah). Dijak, ki ima več kot 3 negativne ocene ima pravico ponavljati letnik razen v primeru, če je to pravico že izkoristil.

Dijak lahko v spomladanskem roku opravlja največ 2 izpita (vse vrste izpitov), v jesenskem pa največ 3 izpite. Dijak, ki ima poleg treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite.

Če je dijak neuspešen pri dopolnilnemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku dobi za neocenjen predmet nezadostno (oceno 1). V naslednjem roku opravlja iz tega predmeta popravni izpit. Dijak, ki ima po končanem spomladanskem izpitnem roku več kot 3 negativne ocene, ne sme pristopiti k jesenskemu izpitnemu roku. Tak dijak ponavlja letnik, če te pravice še ni izkoristil.

Vloge, ki v tajništvo šole ne bodo prispele do četrtka, 5. 7. 2018, do 12.00, bomo obravnavali po jesenskem izpitnem roku meseca avgusta.